Aktuelle udbud

De aktuelle udbud i Energistyrelsen finder du nedenfor
Energistyrelsen udbyder hermed Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
Energistyrelsen udbyder hermed i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering et projekt, der har til formål at identificere hvilke data, der er behov for som beslutningsstøtte og som forudsætninger for udvikling af marked til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger.
Energistyrelsen udbyder hermed evaluering af BedreBolig
Energistyrelsen udbyder hermed i EU-udbud et projekt, som har til formål at understøtte og udvikle kvalitetssikringen af mindre biokedler.
Energistyrelsen udbyder hermed energirådgivning til private husstande
Energistyrelsen udbyder hermed rammeaftale om kontrolmålinger af energirelaterede produkter og andre laboratorieydelser.
Energistyrelsen udbyder hermed teknisk revision i 2016 af energimærkning af bygninger.
Energistyrelsen udbyder hermed et projekt, som har til formål at udvikle en metode og proces til gennemførelse af energirenoveringer i store bygninger.
Energistyrelsen udbyder hermed en rammeaftale om kommunikationsydelser i forbindelse med generelle kommunikationsopgaver, energibesparelser, grøn omstilling mv.
Biogas Taskforce gennemfører i efteråret 2015 et pilotprojekt om metanudledning fra biogasanlæg. Projektet skal definere konceptet for et frivilligt måleprogram for biogasanlæg og opgraderingsanlæg.
Energistyrelsen udbyder hermed undersøgelse, som skal analysere vindmøllers indvirkning på priser på beboelsesejendomme.
Der er med udgangspunkt i finansloven for 2015 afsat 5 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016 til lokal rådgivning vedrørende energibesparelser. På den baggrund skal vinderen af udbuddet gennemføre og understøtte aktiviteter, der kan fremme energibesparelser i boliger. Det nærmere indhold af aktiviteterne tilrettelægges mellem Energistyrelsen og vinderen af udbuddet, men kan f.eks. omfatte borgermøder, åbent hus-arrangementer, skolebesøg, telefonrådgivning og lignende.
Der er med Finansloven for 2015 afsat 5 mio. kr. til oplysning om omstillingen af energisystemet i 2015 og 2016, i alt 10 mio. kr. Oplysningsindsatsen skal indeholde både lokale og landsdækkende indsatser. Energistyrelsen sender nu opgaven med at udarbejde oplysningsindsatsen i udbud.
Energisparesekretariatet ønsker at få udarbejdet en analyse af private virksomheders erfaringer med energisparetiltag.
Konsulentopgave omkring delopgaven ”Koordinering af fornyelse og renovering af den eksisterende infrastruktur til produktion, behandling og transport af olie og gas".
Udbudsmateriale for energistyrelsens udbud af konsulentbistand til varetagelse af drift af sekretariatet for eco-design og energimærkning af produkter.
Energistyrelsens (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen), herefter forkortet ENS, nuværende kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen (BSFS) udløber den 31. januar 2015.
Denne udbudsforretning vedrører Energistyrelsens udbud af kontrakt om uddannelse af energikonsulenter under Energimærkningsordningen og BedreBolig-rådgivere under BedreBolig-initiativet. Formålet er gennem et let tilgængeligt, fleksibelt og effektivt undervisningsformat, at få uddannet henholdsvis energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. Der antages at være store synergieffekter ved at udbyde og tilrettelæggelse de to uddannelser samlet.
Energiselskaberne har siden 2006 skullet medvirke til, at energibesparelser bliver gennemført hos bl.a. virksomheder og husholdninger. Disse forpligtelser er et centralt led i den generelle klima- og energipo-litik, og evaluering af ordningen er tilsvarende vigtig. Hermed udbydes evaluering af den seneste aftale om energispareforpligtelser.
I den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 er afsat 35 mio. kr. til fremme af ny VE teknologi i fjernvarmen (geotermi, varmelagring og store varmepumper mv.).
Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen ønsker at udbyde en samlet opgave om rådgivning og vejledning til bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.
Energistyrelsen ønsker at indhente tilbud på opgaven med at kortlægge energiforbruget i virksomheder. Kortlægningen skal fordele energiforbruget på 24 slutanvendelser indenfor 16 energiarter og 57 brancher/branchegrupperinger.
Siden 2010 har Energistyrelsen udført en proaktiv såvel som reaktiv markedsovervågning af byggevarer i Danmark. Formålet er at sikre, at danske forbrugere og professionelle kan købe byggevarer i tiltro til, at varerne er sikre og sunde, og handles i fair konkurrence.
Energistyrelsen ønsker at indhente tilbud på opgaven med at udføre teknisk revision af energimærkninger af bygninger ved genudbud.
Energistyrelsen afholder i perioden fra november 2013 til februar 2014 et begrænset udbud af lancering og markedsføring af ordningen Grøn Boligkontrakt.
I forbindelse med Energistyrelsens udbud af vedligeholdelse af Energistyrelsens indberetningssystem for energimærkning af bygninger, som er offentliggjort på www.udbud.dk, er der modtaget følgende spørgsmål:
I den energipolitiske aftale af 22 marts 2012 har et bredt flertal i Folketinget aftalt, at der skulle foretages en række analyser af erhvervslivets energiforhold. Formålet er at klarlægge, hvorledes konkurrenceevnen påvirkes på både kort og lang sigt, herunder analyse af mulighederne for prisovervæltning.
Udbud om uddannelse af Grønne Aktører i forbindelse med udmøntningen af initiativet Grøn Boligkontrakt
Energistyrelsen har igangsat et åbent udbud med formålet at få analyseret og vurderet det nationale kølepotentiale.
Spørgeskemaundersøgelse om fordeling af byggevirksomheders aktivitet
Energistyrelsen udbyder opgaven vedrørende drift og vedligeholdelse af databaserne Energiforbrug i Staten og Se Elforbrug. Databaserne giver brugerne mulighed for at følge og analysere energiforbruget. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, som findes under dokumenter.
Som led i Energistyrelsens moderniseringsproces af VA-godkendelsesordningen udbydes den fremtidige administration af ordningen.
Udbud af Energistyrelsens rammeaftale vedrørende Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
Energistyrelsen ønsker hermed at indhente tilbud på opgaven med at udføre teknisk revision af energimærkninger af bygninger.
Vinderne er fundet i den første udbudsrunde for 24 forsyningspligtbevillinger på elområdet og 3 bevillinger på naturgasområdet.
Energistyrelsen ønsker hermed at indhente tilbud på opgaven om hosting, drift, support og vedligeholdelse af det eksisterende IT-system for Byggeskadeforsikringsordningen.
Udvikling og muliggørelse af afprøvning af et eller flere forretningskoncepter
Hermed offentliggøres udbudsmateriale i forbindelse med udbud af energimærkningsordningen.
I den energipolitiske aftale af 22 marts 2012 har et bredt flertal i Folketinget aftalt, at der til-bagevendende skal gennemføres en teknologivurdering for transportsektoren, herunder udvikling af en model til analyse af de klima- og energimæssige forhold ved anvendelse af alternative drivmidler.