Hvis du vil klage

Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede firmaer.

Der kan klages over energimærkningsrapporter indtil de er 1 år gamle. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten får ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering.   

Klage kan indgives af ejer, ejerforening, herunder andels- og anpartshaverforening, og køber eller erhverver af en energimærket ejendom eller lejlighed. Lejere har ikke klageret.

Klager over energimærkninger udført af certificerede energimærkningsfirmaer indgives i første omgang til det energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Firmaet er forpligtet til at give et skriftligt svar på klagen inden for en måned. Klagen indgives på et særskilt klageskema udarbejdet af Energistyrelsen (klageskema 1).

Hent klageskema 1 og medfølgende klagevejledning (PDF).    

Hvis klageren ikke er tilfreds med firmaets afgørelse, kan denne påklages til Energistyrelsen inden 4 uger. Klagen indgives på et særskilt klageskema udarbejdet af Energistyrelsen (klageskema 2).

Hent klageskema 2 og medfølgende klagevejledning (PDF).     

Hvis energimærkningen er udarbejdet før den 1. maj 2011 kan den være udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent. Det vil fremgå af energimærkningsrapporten, hvorvidt den er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent, idet energikonsulentens 6 cifrede nummer i så fald begynder med 10 xx xx. Hvis dette er tilfældet kan energimærkningen ikke længere påklages, da 1 års klagefristen er overskredet, og der ikke er mulighed for at klage ud over dette tidspunkt, selvom ejendommen efterfølgende er overtaget af en anden.

Klageadgang og tidsfrister er beskrevet i §§ 37, 38 og 39 i Bekendtgørelse nr.  824 af 24. juni 2016 om energimærkning af bygninger.