Love og regler om energimærkning

Den obligatoriske energimærkning af bygninger er fastsat i:

Loven og bekendtgørelsen er udstedt som led i implementeringen af EU-direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne som omarbejdet ved EU-direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010. Læs mere under EU’s bygningsdirektiv.

Den tidligere bekendtgørelse nr. 61 af 27. juni 2011, der trådte i kraft den 1. februar 2011, er desuden et led i den revision af hele energimærkningsordningen, som blev igangsat i juni 2009. 

De nye beregningsregler for energiforbrug i bygninger finder også anvendelse i energibestemmelserne i Bygningsreglementet.

Energikonsulentens retningslinjer til udarbejdelse af energimærker er fastsat i Bekendtgørelse nr. 1759 af 15. december 2015 om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016).

Herudover er der bestemmelser om offentliggørelse af energimærkninger på OIS (den Offentlige Informationsserver) i Bekendtgørelse nr. 1018 af 22 oktober 2008 om offentliggørelse af energimærkninger af bygninger og eftersynsrapporter om kedel- og varmeanlæg m.v.

Ved energimærkning af nybyggeri, skal et ejeroplysningsskema udfyldes af bygningsejeren. Denne erklæring skal indhentes og opbevares af energikonsulentfirmaet som del af baggrundsmaterialet for energimærkningen. Dette ejeroplysningsskema ses på denne side under dokumenter. 

Honorar af energikonsulenten for at foretage energimærkning af ejendomme er fastsat i Bekendtgørelse nr. 60 af 27. januar 2011 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Disse honorarer pristalreguleres hvert år pr. d. 1. januar og kan ses her

I forbindelse med Energistyrelsens håndhævelse af pligten til at få udarbejdet energimærkning, har Energistyrelsen mulighed for i visse tilfælde at udstede administrative bødeforelæg. Læs om reglerne i Bekendtgørelse nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf.

I Bekendtgørelse nr. 1759 af 15. december 2015 om Håndbog for Energikonsulenter har Energistyrelsen fastsat retningslinjerne for udformning og indhold af energimærkningen, for det certificerede energimærkningsfirmas udarbejdelse og indberetning af energimærkning, for dokumentation af energimærkningen samt for eventuelle krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkningen.