Ny tilskudsordning til elintensive virksomheder

Elintensive virksomheder kan opnå statstilskud til lempelse af deres PSO-betaling. Der er afsat en pulje på 185 mio. kr. om året i perioden 2015-2020. For at få tilskud, skal den tilskudsberettigede virksomhed indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen.

Som en del af den politiske aftale om at tilbagerulle forsyningssikkerhedsafgiften (FSA) og give lempelser i PSO-afgiften, er der fra 2015-2020 afsat 185 mio. kr. årligt til en ordning, der skal give statstilskud til virksomhedernes PSO-betaling. Ordningen er målrettet elintensive virksomheder og skal udmøntes som et tilskud til PSO-betalingen på ca. 7 øre pr. kWh (dog maksimalt 85 pct. af VE-andelen af PSO-tariffen).

Tilskudsordningen kombineres med en aftaleordning, der indebærer, at de tilskudsberettigede virksomheder gennem aftaler med Energistyrelsen forpligter sig til at gennemføre energieffektiviseringer. Aftaleordningen skal udformes, så også små og mellemstore virksomheder kan få støtte via tilskudsordningen, uden at de pålægges unødige administrative byrder.

Formålet med tilskudsordningen er således at sikre, at elintensive virksomheders konkurrenceevne ikke svækkes mærkbart af betalingen af PSO og samtidig fremme energieffektivisering i elintensive virksomheder.