Energibesparelser

Der er flere love, der vedrører energibesparelsesområdet, og som skal sikre, at energiforbruget i Danmark reduceres.

Lov om en ny organisering af energispareindsatsen – Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.

Folketinget har ved lov vedtaget at etablere et tiårigt energispareprogram for perioden 2010-2020. Det samlede program skal sikre en styrket og bedre koordineret energispareindsats inden for alle energiformer og sektorer undtaget transport. Loven, som træder i kraft den 1. marts 2010, medfører:

Lov nr. 1516 af 27. december 2009 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophævelse af lov om Elsparefonden

  • Oprettelse af Center for Energibesparelse, der skal varetage generelle opgaver vedr. kampagner, vidensformidling, markedspåvirkning mv. på tværs af energiformer og sektorer bortset fra transport.
  • Etablering af Energisparerådet, som skal bistå med at forbedre den samlede koordinering af energispareindsatsen.
  • Styrkelse af myndighedsopgaverne i forbindelse med energibesparelser
  • Tilrettelæggelse af energispareindsatsen, så den understøtter den konkrete realisering af energibesparelser

Lov nr. 1516 af 27. december 2009 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophævelse af lov om Elsparefonden

Lov om energibesparelser i bygninger

Loven har til formål at fremme energibesparelser i bygninger. Loven er bl.a. baggrunden for, at vi i Danmark har en lovpligtig energimærkningsordning samt lovpligtig eftersyn af kedler, varmeanlæg og ventilationsanlæg. Loven udspringer af EU’s bygningsdirektiv.
LBK nr. 646 af 16. juni 2011 af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

EU-direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002

Cirkulærer om energieffektivisering i staten

Regeringen og partierne bag den energipolitiske aftale fra februar 2008 har besluttet, at statens energiforbrug skal reduceres med mindst 10 procent i 2011 i forhold til 2006. På denne baggrund er Cirkulære om energieffektivisering blevet revideret i 2009. Cirkulæret indfører et rammestyringsprincip, hvorefter det i vidt omfang vil være op til de enkelte ministerier m.v. at afgøre, hvorledes de vil nedbringe energiforbruget med 10 procent. For at understøtte energireduktionen er der indført bestemmelser om øget synliggørelse og afrapportering af statens energiforbrug.Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 1. oktober 2009.

Vejledning til cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 1. oktober 2009.

Lovgivning vedr. energimærkning og ecodesign for energirelaterede produkter

Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (ecodesignloven)

Loven har til formål at fremme udvikling og anvendelse af energieffektive og miljøvenlige energirelaterede produkter med henblik på, at begrænse energiforbruget og belastningen af miljøet i hele produkternes livscyklus. Lovbekendtgørelsen og bekendtgørelsen  implementerer EU's  ændrede ecodesigndirektiv i dansk ret.

Lovbekendtgørelse nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energirelaterede produkter

Bekendtgørelse nr. 1274 af 19. november 2010 om miljøvenligt design af energirelaterede produkter

Lov om energimærkning af energirelaterede produkter (produkt energimærkningsloven)

Hensigten med produkt energimærkningsloven er, at produkter og apparater energimærkes med oplysninger om deres energiforbrug og energimæssige egenskaber.  Loven implementerer EU’s ændrede energimærkningsdirektiv i dansk ret.

Lov om energimærkning af energirelaterede produkter lov nr 455 af 18/05/2011

Lovbekendtgørelse nr. 1326 af 1. december 2010 om lov om fremme af besparelser i energiforbruget