Pressemeddelelse:

Danmark ikke længere selvforsynende med energi

For første gang siden 1996 importerer Danmark mere energi, end vi eksporterer. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2013, som også viser en fortsat stigning i anvendelsen af vedvarende energi.
21. marts 2014

Selvforsyningsgraden for energi faldt i 2013 til 93 pct. fra 102 pct. i 2012. Danmark blev selvforsynende med energi i 1997, og i 2004 producerede vi 56 pct. mere energi end vi selv forbrugte. Siden 2004 er selvforsyningsgraden dog faldet som følge af en faldende produktion fra Nordsøen, og Danmark bruger nu mere energi end vi selv producerer.

Ser man alene på forholdet mellem forbrug og produktion af olie og gas er Danmark fortsat nettoeksportør med en selvforsyningsgrad på 132 pct. i 2013.

Den samlede danske produktion af primær energi faldt 11,3 pct. i 2013 til 711 PJ. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 13,0 pct. og 17,7 pct., mens produktionen af vedvarende energi voksede med 2,7 pct. i 2013 i forhold til 2012.

Stigning i det faktiske energiforbrug

Det faktiske energiforbrug i Danmark steg 0,4 pct. til 763 PJ i 2013 i forhold til 2012. Udviklingen skyldes en stigning i forbruget af kul på 26,3 pct. mens forbruget af naturgas og olie faldt henholdsvis 5,2 pct. og 2,2 pct. Samtidig voksede forbruget af vedvarende energi med 2,0 pct. Stigningen i brændselsforbruget skal ses på baggrund af et betydeligt fald i nettoimporten af el i 2013 sammenlignet med den meget store import i 2012. Kulforbruget er således på niveau med 2011.

Bruttoenergiforbruget korrigeret for klimaudsving og elhandel faldt sidste år med 2,3 pct. Bortset fra forbruget af vedvarende energi faldt energiforbruget for alle brændselstyper.

Stigning i CO2-udledningen

Som konsekvens af det stigende forbrug af kul og et fald i nettoimporten af el steg den faktiske udledning af CO2-emission med 4,3 pct. i 2013. De korrigerede CO2-udledninger faldt med 3,5 pct. i 2013.

Fortsat stigning i anvendelse af vedvarende energi

Den vedvarende energis andel af energiforbruget er fortsat stigende. Andelen af vedvarende energi i det korrigerede bruttoenergiforbrug voksede fra 23,4 pct. i 2012 til 24,5 pct. i 2013. Det er primært øget anvendelse af vindenergi og solenergi, der bærer stigningen.

EU opgør andelen af vedvarende energi på en anden måde, som tager udgangspunkt i det endelige energiforbrug. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre denne andel, men den vil blive medtaget i den endelige energistatistik, som Energistyrelsen offentliggør til efteråret. VE-andelen opgjort efter EU’s beregningsmåde har i de senere år været ca. 1-2 procentpoint højere end den nationale opgørelse baseret på det korrigerede bruttoenergiforbrug.
 

Faktaoversigt

Se hovedtal for den foreløbige opgørelse for 2013 af energiproduktion, energiforbrug, CO2-emissioner og samlede drivhusgasser.

Yderligere oplysninger om energistatistikken findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk – Tal og kort.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tlf. 33 92 68 56, mobil: 25 13 78 46, e-mail tfh@ens.dk eller specialkonsulent Jane Rusbjerg, tlf. 33 92 68 36, e-mail: jru@ens.dk.

Fakta om selvforsyningsgrader


Den samlede selvforsyningsgrad:

Selvforsyningsgraden er opgjort som produktion af primær energi sat i forhold til klimakorrigeret bruttoenergiforbrug.

Produktionen af primær energi (råolie og naturgas) er faldet over de seneste år.

Råolie er faldet fra en produktion af råolie på 429 PJ i 2012 til 373 PJ i 2013 (56 PJ). Naturgas er faldet fra 218 PJ til 179 PJ (39 PJ). Produktionen af naturgas og råolie er samlet faldet 94 PJ. VE er steget med 4 PJ. Samlet er produktionen af primær energi faldet 91 PJ eller 11,3 pct.

Det klimakorrigerede bruttoenergiforbrug er det faktiske energiforbrug korrigeret for klimafluktuationer og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el. Det klimakorrigerede bruttoenergiforbrug faldt med 2,3 pct. fra 2012 til 2013.

Produktion og forbrug måles i energienheder.

Selvforsyningsgraden for olie og for naturgas/olie:

Olie:
Selvforsyningen for olie opgøres som produktion af råolie sat i forhold til den del af bruttoenergiforbruget, der udgøres af olieprodukter.

Bruttoenergiforbruget for olieprodukter er faldet med 2,7 pct., mens produktionen af råolie er faldet med 13 pct. fra 2012 til 2013. Selvforsyningsgraden i 2013 er 133 pct. mod 148 pct. i 2012. Danmark er fortsat selvforsynende, når der måles produktion af råolie ift. forbrug af olieprodukter.

Olie og naturgas:
Selvforsyningen for naturgas og olie opgøres som produktion af råolie og naturgas sat i forhold til den del af bruttoenergiforbruget, der udgøres af naturgas og olieprodukter.

Bruttoenergiforbruget for naturgas og olieprodukter er faldet med 4,1 pct., mens produktionen af råolie og naturgas er faldet med 14,6 pct. fra 2012 til 2013. Selvforsyningsgraden i 2013 er 132 pct. mod 148 pct. i 2012. Danmark er fortsat selvforsynende med naturgas og olieprodukter.

Baggrund:

I 1997 producerede vi i Danmark for første gang mere energi, end vi forbrugte. I 2013 var selvforsyningsgraden 93% mod 102% året før. Selvforsyningsgraden var 52% i 1990 og toppede i 2004 med 156%.

Danmark har siden 1993 været mere end selvforsynende med olie, hvilket giver sig udslag i en årlig nettoeksport. I 2013 var selvforsyningsgraden for olie 133% mod 155% året før. Selvforsyningsgraden for olie toppede ligeledes i 2004 med 237% og er faldet de seneste år.