Pressemeddelelse:

Dansk CO2 udledning falder fortsat

Når Eurostat tal viser en stigning i CO2-udledningen sidste år skyldes det alene, at Danmark importerede mindre strøm fra nabolandene i 2013 end i 2012. Hvis man korrigerer for handelen med el faldt CO2-udledningen med 3,5 pct. i 2013.
8. maj 2014

Eurostat’s statistiske kontor udsendte i går tal, der viser EU medlemslandenes CO2-udledning i 2013. Tallene viste, at udledningen steg med 6,8 pct. i Danmark sammenlignet med 2012 – den højeste stigning blandt alle 28 medlemslande. Tallene har skabt tvivl om, hvorvidt Danmark fortsat har kurs mod en faldende CO2-udledning.

Den store stigning skyldes imidlertid alene, at den danske import af strøm fra vores nabolande faldt kraftigt i 2013 sammenlignet med 2012, hvor vores nettoimport af elektricitet var stor. Det medførte en stigning i kulforbruget på kraftværkerne på 26,3 pct. og dermed en stigning i CO2-udledningen.

Der kan være store udsving fra år til år i forhold til, hvor meget strøm Danmark importerer og eksporterer fra f.eks. Norge og Sverige. Det afhænger blandt andet af, hvor meget det har regnet i disse lande. I år med lidt regn stiger elpriserne på det nordiske elmarked, og danske kraftværker vil dække en større del af strømforbruget. I år med meget nedbør er billedet omvendt. Her vil produktionen på vandkraftværkerne stige og kulforbruget i Danmark dermed falde. I 2012 faldt kulforbruget således med omkring 22 pct. og den faktiske CO2-udledning med 10,3 pct. sammenlignet med 2011.

For at få et mere retvisende billede af udviklingen i Danmark kan der korrigeres for de CO2-udledninger, der er forbundet med produktion af den elektricitet, der på årsbasis handles med udlandet, og der kan korrigeres for udsving i energiforbruget til opvarmning som følge af kolde og varme år. Når der korrigeres, viser Energistyrelsens tal, at CO2-udledningen faldt med 3,5 pct. i 2013, og dermed følger samme trend, som der er set de seneste mange år, jf. figuren neden for.

Udledning af CO2 fra energiforbruget 1990-2013

Danmarks faktiske udledning af CO2 fra energiforbruget er faldet med 11,7 mio. ton siden 1990 svarende til 22 pct. Renset for elhandel og klimaudsving er CO2-udledningen reduceret med 31 pct. siden 1990. Det er i øvrigt værd at bemærke, at den del af CO2-udledningen, der svinger meget fra år til år, er reguleret af kvotesystemet, så stigning i dansk udledning modsvares af reduktion i andre landes udledninger – og omvendt.

Energistyrelsens opgørelsesmetode afviger fra Eurostats opgørelsesmetode af CO2-udledningen for energivarer. De væsentligste forskelle består i behandlingen af udenrigsluftfart, valg af emissionsfaktorer og metode for beregning af udvikling i CO2-udledningen. For begge opgørelser gælder at beregningen er baseret på foreløbige tal, hvorfor der er nogen usikkerhed tilknyttet.