Energistyrelsens analyse peger på justeringer i forsyningspligten for teletjenester

Der skal tages stilling til det fremtidige behov for forsyningspligt, når udpegningen af TDC som forsyningspligtudbyder udløber ved udgangen af 2016. Energistyrelsen har udarbejdet en analyse, som nu sendes i høring.
8. januar 2016

Formålet med forsyningspligten er at sikre, at alle forbrugere og virksomheder har adgang til basale teletjenester, eksempelvis taletelefoni, nummeroplysningstjenester og teletjenester til handicappede. Forbrugerne skal have adgang til disse tjenester til en rimelig pris og kvalitet.

Energistyrelsen har udarbejdet en analyse af behovet for forsyningspligttjenester efter 2016, hvor den nuværende udpegning af TDC som forsyningspligtudbyder udløber. Analysen vil blive sendt i offentlig høring. Høringen har til formål at indhente synspunkter hos interessenter i forhold til tilrettelæggelsen af indhold af og rammer for de fremtidige forsyningspligtstjenester. Efterfølgende vil resultatet af høringen og analysen blive fremsendt til energi-, forsynings- og klimaministeren, som skal træffe beslutning om omfanget af den fremtidige forsyningspligt fra 2017. Det skal også drøftes i teleforligskredsen.

Analysen peger på behov for en justering af omfanget af forsyningspligten på teleområdet. Siden 2008, hvor TDC blev udpeget som forsyningspligtudbyder, er der kommet tjenester på markedet, som erstatter behovet for enkelte forsyningspligtydelser. Det foreslås derfor at ophæve forsyningspligten på telefax, bredbåndsforbindelse til en gruppe af handicappede, og betalingstelefoner (mønttelefoner). Dette er alle tjenester, der stort set ikke anvendes mere, eller aldrig har været i anvendelse. Analysen peger endvidere på, at det bør overvejes, om forsyningspligten på den opkaldsbaserede nummeroplysningstjeneste (118) og på rabatordningen på nummeroplysningstjenesten kan ophæves, da behovet for disse tjenester fortsat forventes at være faldende.

I analysen er det ikke fundet nødvendigt at indføre forsyningspligt på bredbånd og mobiltelefoni.

Udpegning af ny udbyder

Analysen sendes nu i offentlig høring, som løber til den 4. februar 2016 kl. 12. Nærmere information om høringen findes her på ringsportalen.

Det forventes, at der medio 2016 udstedes en ny bekendtgørelse og igangsættes en egentlig udpegningsproces.