Pressemeddelelse:

Støtten til husstandsvindmøller nedsættes

Energi-, forsynings- og klimaministeren har i dag fremsat lovforslag om, at de høje afregningspriser for husstandsvindmøller gradvist skal aftrappes. Lovforslaget kan få betydning for dem, der søger tilsagn om støtte den 21. oktober 2015 eller senere.
21. oktober 2015

Hovedelementerne i lovforslaget er:

  1. En årlig pulje på 1 MW i årene 2016-2019, hvor afregningsprisen gradvist reduceres.
  2. En nedsættelse af afregningsprisen for 2016 til 212 øre pr. kWh og 132 øre pr. kWh.
  3. En nedsættelse af støtteperioden fra 20 år til 12 år.
  4. En overgangsregel, der betyder, at tilsagn om støtte ydet inden den 31. december 2015 på baggrund af en ansøgning modtaget af Energinet.dk den 21. oktober eller senere nedreguleres til 212 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på til og med 10 kW, og til 132 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på over 10 kW og højst 25 kW og støtteperioden nedsættes fra 20 år til 12 år.

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 21. oktober 2015 fremsat lovforslag om at nedsætte støtten til husstandsvindmøller, dvs. møller med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Forslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i offentlig høring.

Efter lovforslaget ophører den gældende støtteordning med afregningspriser på 250 øre pr. kWh og 150 øre pr. kWh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet, således at disse afregningspriser alene gælder for vindmøller nettilsluttet senest den 31. december 2015. Denne del af lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2016.

I stedet indføres en årlig pulje på 1 MW. Afregningsprisen fastsættes i 2016 til 212 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på til og med 10 kW, og til 132 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på over 10 kW og højst 25 kW. Der skal ansøges om tilsagn inden projektets påbegyndelse. Støtten ydes i 12 år. Ministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af de nye støtteregler. Ikrafttræden vil først kunne ske i det omfang og fra det tidspunkt, som måtte følge af Europa-Kommissionens godkendelse efter EU’s statsstøtteregler.

I perioden fra lovforslagets fremsættelse den 21. oktober 2015 til lovforslagets forventede ikrafttræden den 1. januar 2016 vil Energinet.dk yde tilsagn om pristillæg efter de gældende regler.

Lovforslaget indeholder imidlertid en overgangsregel, således at tilsagn om pristillæg, som Energinet.dk har ydet til og med den 31. december 2015 på baggrund af en ansøgning modtaget den 21. oktober 2015 eller senere, nedreguleres til de pristillæg og den støtteperiode, som er foreslået for 2016. Der vil også skulle ske nedregulering af eventuelle udbetalte beløb. Ministeren fastsætter tidspunktet for nedreguleringen, fordi den forudsætter Europa-Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne. Nedreguleringen vil derfor først kunne ske, når en sådan godkendelse foreligger.

Energinet.dk vil i forbindelse med ydelse af et tilsagn på baggrund af en ansøgning modtaget den 21. oktober 2015 og til lovens forventede ikrafttræden den 1. januar 2016 informere ansøgeren om, at der er fremsat et lovforslag, som hvis det vedtages i sin nuværende form, medfører en efterfølgende nedregulering i forhold til det meddelte tilsagn.

Ansøgninger om tilsagn om pristillæg modtaget af Energinet.dk før lovforslagets fremsættelse den 21. oktober 2015 og projekter påbegyndt inden den 1. juli 2015, berøres ikke af lovforslaget.

For det nærmere indhold af de foreslåede støtteordninger for perioden 2016-2020 og overgangsreglerne henvises i øvrigt til lovforslaget og bemærkninger hertil.