Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2012

Stigning i nettoimport af el og i anvendelse af vindkraft førte til et fald i det faktiske energiforbrug i 2012 på 4,5 pct., et stort fald i kulforbruget og et fald i udledningen af CO2 på 10,3 pct. Fortsat stigning i forbruget af vedvarende energi.
22. marts 2013

Det faktiske energiforbrug i Danmark faldt 4,5 pct. til 756 PJ i 2012 i forhold til 2011. Udviklingen dækker over et fald i forbruget af olie på 4,3 pct., mens forbruget af naturgas og kul faldt henholdsvist 6,5 pct. og 23,4 pct. Samtidig voksede forbruget af vedvarende energi med 3,1 pct. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2012.

Udviklingen i energiforbruget skal ses på baggrund af, at nettoimporten af elektricitet udgjorde 19 PJ i 2012 - det højeste niveau siden 1990. Samtidig var det lidt koldere i 2012 sammenlignet med 2011. Hertil kommer en stigning i elproduktionen fra vindkraft, som bidrog til et fald i brændselsforbruget af især kul på de centrale kraftvarmeværker. Udviklingen i energiforbruget skal desuden ses i lyset af, at den økonomiske aktivitet målt ved bruttonationalproduktet (BNP) faldt ca. 0,6 pct. fra 2011 til 2012.

Korrigeret for klimaudsving (graddage) og udenrigshandel med elektricitet faldt bruttoenergiforbruget i 2012 med 3,3 pct. til 781 PJ. Energiintensiteten, der er et mål for, hvor stort energiforbruget er i forhold til produktionen i samfundet (BNP), er faldet med ca. 30 pct. siden 1990. Det korrigerede bruttoenergiforbrug er fra 1990 til 2012 er faldet med 4,7 pct. I samme periode er BNP vokset 38,0 pct.

Større anvendelse af vedvarende energi
Vedvarende energis andel af brændselsforbruget er fortsat stigende. Andelen af vedvarende energi i det korrigerede bruttoenergiforbrug voksede fra 21,8 pct. i 2011 til 22,9 pct. i 2012. Det er primært øget anvendelse af biodiesel, træpiller og vindenergi, der bærer stigningen. Hertil kommer en markant stigning på omkring 450 pct. fra 2011 til 2012 i den samlede kapacitet af solceller.

EU opgør andelen af vedvarende energi på en anden måde, som tager udgangspunkt i det endelige energiforbrug. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre denne andel, men den vil blive medtaget i den endelige energistatistik, som Energistyrelsen offentliggør til efteråret. VE-andelen opgjort efter EU’s beregningsmåde har i de senere år været ca. 2 procentpoint højere end den nationale opgørelse baseret på det korrigerede bruttoenergiforbrug.

Fald i CO2-udledningen
Den faktiske CO2-udledning fra energiforbrug faldt i 2012 med 10,3 pct. Korrigeret for udenrigshandel med el og klimaudsving faldt CO2-udledningen i 2012 med 4,4 pct. Siden 1990 er den korrigerede CO2-udledning fra energiforbrug faldet 28,3 pct.

Den foreløbige energistatistik indeholder et estimat over udviklingen i Danmarks samlede udledning af drivhusgasser fra 2011 til 2012. De samlede faktiske udledninger af drivhusgasser er i 2012 estimeret til 51,7 mio. ton CO2-ækvivalent mod 56,3 mio. ton CO2-ækvivalent i 2011 svarende til et fald på 8,1 pct. Korrigeret for klimaudsving og udenrigshandel er udledningerne i 2012 faldet 3,5 pct. I forhold til basisåret (1990/95) er de faktiske og de korrigerede udledninger af drivhusgasser faldet henholdsvis 25,4 pct. og 27,9 pct.

En opdeling af drivhusgasudledningen på kvote og ikke-kvoteomfattede aktiviteter vil indgå i den endelige statistik, som Energistyrelsen offentliggør til efteråret. Denne opgørelse er relevant i forhold til en vurdering af Danmarks opfyldelse af Kyoto-klimaforpligtigelsen.

Fald i energiproduktionen
Den samlede danske produktion af primær energi faldt 6,5 pct. i 2012 til 830 PJ. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 7,7 pct. og 9,0 pct., mens produktionen af vedvarende energi voksede med 1,9 pct. i 2012 i forhold til 2011.

Selvforsyningsgraden i 2012 var 106 pct. Det betyder, at den danske energiproduktion i 2012 var 6 pct. højere end det danske energiforbrug. I 2011 var selvforsyningsgraden 110 pct.

Højere energipriser og mindre overskud på handelsbalancen med energivarer
Råolieprisen målt i amerikanske dollars pr. tønde steg i 2012 med 0,4 pct. Målt i danske kroner steg gennemsnitsprisen på råolie (Brent) fra 596 DKK/tønde i 2011 til 663 DKK/tønde i 2012 svarende til 11,3 pct. Den gennemsnitlige Nord Pool-pris på elektricitet i Danmark faldt i 2012 25,5 pct. til 27,0 øre/kWh.

Overskuddet på handelsbalancen ved handel med energi steg i 2012 til 5,1 mia. kr. mod 4,3 mia. kr. i 2011.

Faktaoversigt
Vedlagte faktaoversigt viser den foreløbige opgørelse for 2012 af energiproduktion, energiforbrug, CO2-emissioner og samlede drivhusgasser samt energipriser.Yderligere oplysninger om energistatistikken findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk – Tal og kort.

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Jane Rusbjerg, tlf. 33 92 68 36, e-mail: jru@ens.dk  eller pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk