Stamdataregister for vindkraftanlæg

Stamdataregisteret er en landsdækkende database, som omfatter alle danske elproducerende vindkraftanlæg. Her kan man finde oplysninger om anlæggenes placering, størrelse og produktion.

Data fra registeret i Excel-format

Data fra registeret er tilgængelige i Excel-format.
Tabellen indeholder de enkelte anlægs tekniske data og produktionsdata - opdelt på anlæg, der stadig er i drift, og afmeldte anlæg. Produktionsdata findes her på årsniveau og på månedsniveau for indeværende år. For månedsdata for tidligere år se link til højre på siden.

Data for eksisterende og afmeldte møller (ultimo maj 2016) - uploaded 24/6-2016.

Data for juni 2016 er desværre forsinkede. De forventes uploadede medio september 2016 sammen med data for juli 2016.

Bemærk, at produktionsdata i øjeblikket gennemgår en større konsolidering, og der derfor kan forekomme ændringer i forhold til tidligere publicerede data. For enkelte møller er der tale om større ændringer i forhold til de produktionsdata, der var publiceret i forbindelse med Stamdataregistret fra ultimo december 2015. På aggregeret niveau er ændringerne mindre.

XY-koordinaterne i registret er ”splejsede” koordinater, hvor der er brugt koordinater fra Geodatastyrelsen (GST) suppleret med koordinaterne fra Stamdata i det omfang, der ikke er koordinater fra GST. Oprindelsen af koordinaterne fremgår af tabellen.

Energistyrelsen laver en række kort over energisektoren. Et interaktivt kort over vindkraftanlæg findes her, og diverse kort i pdf format findes her.

www.vindinfo.dk er der yderligere information.

Jævnlig opdatering af data

Data bliver opdateret hver måned i takt med netselskabernes og Energinet.dk's indberetninger.

Indberetningen til Energistyrelsen skal senest finde sted midt i den efterfølgende måned og det er derfor muligt at se/hente månedsdata på denne hjemmeside med ca. en måneds forskydning.

Baggrund for etablering af registret

Energistyrelsen har sammen med den systemansvarlige virksomhed, Energinet.dk og netselskaberne opbygget et landsdækkende register for vindkraftanlæg.

Registret anvendes til administration, statistik og kontrol af prisafregninger, herunder fuldlasttimeopgørelser samt i forbindelse med EU direktivet om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder.

Om data

Energinet.dk fremsender fortegnelser over anlæg samt oplysninger om produktion til Energistyrelsen. Fortegnelserne indberettes på baggrund af data fra netselskaberne.

Data ajourføres og opdateres løbende og omfatter bl.a.:

  • nytilkomne og afmeldte anlæg,
  • ændringer i oplysningerne for allerede registrerede anlæg.
  • nye og korrigerede oplysninger om produktion.

Hver post i tabellen indeholder oplysninger om et anlæg. Ved et anlæg forstås én enkelt vindmølle. En gruppe af f.eks. 5 vindmøller tilsluttet samme måler vil således skulle indberettes som 5 anlæg med hver sin post i tabellen.

En mere præcis definition af de enkelte felter i tabellen fremgår af Beskrivelse af indholdet i oversigterne (.doc)

Om datakvalitet

Energistyrelsen er blevet opmærksom, at der i en række tilfælde forekommer unøjagtige data og mangler i Stamdataregistret. Der er derfor iværksat en kvalitetssikringsproces, som har til formål at få forbedret datamaterialet.


Ansvarsfraskrivelse

Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.