Den nationale allokeringsplan (NAP) er et centralt element i Danmarks forpligtelser om at reducere sine drivhusgasudledninger. NAP'en er i realiteten en nøje tilrettelæggelse af Danmarks klimaindsats for årene 2008-2012.
BEMÆRK - ved spørgsmål om energispareindsats mv. for private eller virksomheder, der ikke er omfattet af EU's kvoteordning, henvises til Energistyrelsens hjemmeside om forbrug og besparelser. 1. januar 2013 startede CO2-kvoteordningens 3. kvotehandelsperiode, og en række nye regler trådte i kraft. EU’s CO2-kvoteordning har siden 2005 omfattet en betydelig del af energisektoren og den energitunge industri samt offshoresektoren.
De hastige globale klimaændringer er særligt tydelige i Arktis og påvirker det globale klima. Energistyrelsen deltager aktivt i klimaeffektovervågning gennem klimasamarbejde i Arktis og gennem administration af Klimastøtteordningen DANCEA
En meget stor del af Danmarks CO2-udledninger kommer fra transportsektoren. Energistyrelsen arbejder med implementering af målene for mere vedvarende energi og større energieffektivitet i transporten.
FN’s klimakonvention, UNFCCC, er rammen for de internationale klimaforhandlinger i FN. Målet med klimakonventionen er at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, som forhindrer farlige klimaforandringer.