CO2-kvoter

BEMÆRK - ved spørgsmål om energispareindsats mv. for private eller virksomheder, der ikke er omfattet af EU's kvoteordning, henvises til Energistyrelsens hjemmeside om forbrug og besparelser. 1. januar 2013 startede CO2-kvoteordningens 3. kvotehandelsperiode, og en række nye regler trådte i kraft. EU’s CO2-kvoteordning har siden 2005 omfattet en betydelig del af energisektoren og den energitunge industri samt offshoresektoren.

Reglerne for kvoteperioden 2013-20, og vejledningen til produktionsenheder for perioden finder du i menuen til venstre, under siden "Vejledning for produktionsenheder".

Nye overvågningsplaner

Alle kvotevirksomheder har fået en ny udledningstilladelse og godkendt en ny overvågningsplan baseret på de nye regler for 3. kvotehandelsperiode.

Læs mere på siden "Overvågning og tilladelse", under siden "Vejledning for produktionsenheder".

Tildeling af gratis kvoter 2013-2020

En af direktivændringerne førte til regler om harmoniseret tildelingskriterier for gratiskvoter efter benchmarking. I løbet af 2011 og 2012 indsendte kvotevirksomheder derfor oplysninger til Energistyrelsen til brug for udarbejdelsen af Danmarks liste over kvotetildelinger for den nye periode.

Liste over forventede tildelinger af gratis CO2-kvoter for perioden 2013-20 findes på siden "Kvoteomfattede virksomheder" under siden "Fakta om CO2-kvoteordningen".

Energistyrelsen har meddelt den endelige kvotetildeling for 2013-20 til driftslederne ultimo 2013. Kvotetildelingen kan dog blive ændret, hvis aktivitetsniveauet eller kapaciteten på virksomheden ændres.

Du kan også læse mere om grundlaget, dokumenter mv. for udarbejdelsen af denne liste på siden "Gratiskvoter" under siden "Vejledning for produktionsenheder".

Væsentlige ændringer efter 30. juni 2011 skal indberettes

Som led i de nye regler, skal væsentlige kapacitets- eller driftsændringer indberettes til Energistyrelsen, som skal vurdere, om det kan medføre ændringer i virksomhedens kvotetildeling. 

EU-kommissionen har udarbejdet en vejledning herom, som findes i boksen til højre. EU-kommissionen har udarbejdet et skema, som kan bruges ved indberetning af ændringer, og som er oversat til dansk. Skemaet findes på siden "Dokumenter", under siden "Gratiskvoter", under siden "Vejledning for produktionsenheder".

Udvidelse af kvoteordningen

Fra 2013 blev ordningen udvidet til at omfatte emissioner af PFC fra produktion af aluminium, emissioner af lattergas fra produktion af salpetersyre, glyoxalsyre og adipicsyre samt CO2-emissioner fra produktion af visse basiskemikalier. Desuden vil anlæg til optag og lagring af CO2 også blive omfattet.

Desuden indgår affaldsforbrændingsanlæg fra 2013 i CO2-kvoteordningen på lige fod med andre el- og varmeproducenter.

Læs EU-kommissionens vejledning om, hvem der er omfattet af ordningen, se boksen til højre under 'direktiv og vejledning'.