Årlig rapportering for luftfart

Hvert år senest d. 31. marts skal luftfartsoperatører, der foretager flyvninger omfattet af CO2-kvoteordningen, rapportere deres årlige CO2-emissioner, når disse er verificerede af en akkrediteret verifikator.

Særligt for 2015 rapporteringen: 

Alle luftfartsoperatører skal d. 31 marts 2015 rapportere deres årlige CO2- emissioner for både 2013 og 2014.

Den nye EU forordning af 16. april 2014 udsatte sidste års rapportering for at give både operatører og myndigheder mulighed for at tilpasse praksis efter de nye regler og det midlertidigt indskrænkede dækningsområde for perioden 2013-16.

De midlertidige regler betyder bl.a. at der i den fire-årige periode 2013-16 kun skal indrapporteres CO2 emissioner fra flyninger foretaget mellem to lufthavne indenfor EØS området (det europæiske økonomiske samarbejdsområde).

  • Vær opmærksom på at små operatører, der udleder under 25.000 t CO2 årligt (opgjort på baggrund af det fulde dækningsområde inkl. flyvninger ind/ud af EU) må undlade verifikation i perioden 2013-16, hvis der udelukkende gøres brug af uberørte data fra Eurocontrols ETS support facility.
  • Som følge af Kroatiens optagelse i EU 1. juli 2013 skal emissioner fra flyvninger internt i Kroatien i perioden 1. juli til 31. dec 2013 rapporteres i en separat udledningsrapport. Der skal ikke returneres kvoter for disse emissioner. Flyvninger i Kroatien er en del af den almindelige rapportering og returnering for 2014 og frem.

    For yderligere beskrivelse af rapportering af Kroatien flyvninger se EU Kommissionens beskrivelse her
  • Operatører, der har overvåget tkm aktiviteter i 2014 via en godkendt tkm plan til brug for ansøgning om gratiskvoter fra special reserven i juni 2015, skal rapportere deres verificerede tkm data senest 30. juni 2015.

Udarbejdelse af årlig udledningsrapport

Til brug for udarbejdelse af den årlige udledningsrapport findes her en liste over lufthavnskoder, som angiver om flyvinger til og fra en bestemt lufthavn er omfattet af CO2-kvoteordninge i perioden 2013-16.

Husk at angive korrekt kode for anvendte flytyper, disse kan findes og tjekkes via dette link.

Som luftfartsoperatør skal der rapporteres manuelt i et Excel ark.

Rapportering

Rapporteringen sker i Excel. Følgende skema skal anvendes: 

Standardsskema for årlig CO2 rapportering 2013-20

Skema for 2015 tkm rapportering

Når rapporteringen er foretaget, sendes en samlet pakke til Energistyrelsen på luftfart@ens.dk bestående af:

  • Rapporten over de årlige CO2-emissioner
  • Verfikationsrapport fra verifikator
  • Indscannet version (ex PDF) af udskrevne eksemplarer af rapporterne med manuel underskrift på rapporternes forside.

Opfølgning på den årlige rapportering

Bemærk: som noget nyt, ifølge Forordning om Overvågning og Rapportering, skal luftfartsoperatører udarbejde en forbedringsrapport hvis verifikator har opdaget uoverensstemmelser eller fejlagtige oplysninger i den årlige emissionsrapport, eller har anbefalet nogen forbedringer til operatørens datahåndtering.

I forbedringsrapporten skal operatøren redegøre for, hvordan der er rettet op på de uoverensstemmelser, som verifikator har bemærket i verifikationsrapporten, eller hvordan luftfartsoperatøren vil gennemføre de anbefalede forbedringer. Fristen for fremsendelse af forbedringsrapport til Enerigstyrelsen er 30.juni i det år, hvor verifikationsrapporten er udarbejdet.

Hvis anbefalede forbedringer kræver ændring af overvågningsplan, skal luftfartsoperatør fremsende en opdateret overvågningsplan til Energistyrelsen for godkendelse.

Ligeledes er luftfartsoperatører forpligtet til på eget initiativ løbende at kontrollere om overvågningsmetodologi kan og bør forbedres. 

Standardsskema for forbedringsrapport