Det første pilotprojekt

Foreløbig er der udvalgt ét pilotprojekt under Nationale Klimaprojekter. Indenfor en ramme på 8 millioner danske kroner er planen at udvikle to pilotprojekter, der tilsammen skal reducere omkring 65.000 ton CO2.

Sustainable Sludge Disposal af BioNorden A/S

Det første danske pilotprojekt varetages af BioNorden A/S og er et projekt om slamfjernelse. Projektet anvender et OHD-anlæg (Oxidizing Hydrolytic Destruction) til behandling af spildevandsslam ved Miljøcenter Syd i Nakskov. OHD-processen muliggør en bæredygtig omdannelse af flydende organisk affald, herunder slam fra kommunale renseanlæg, spildevand fra industrien og gylle fra landbrug. Dette foregår gennem en styret og kontrolleret proces uden miljøpåvirkninger og miljøbelastende affaldsprodukter. Samtidigt elimineres de skadevirkninger, som slam i almindelighed påfører miljøet i form af lokal miljøbelastning, ildelugt og CO2-udledning. Det omdannede organiske materiale kan genanvendes i landbrug, hvilket kan reducere anvendelsen af traditionelt NPK gødning med op til 40%.

OHD-teknologien vil løbende blive analyseret og evalueret af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen med henblik på eventuelle uforudsete miljøbelastninger ved processen.

Projektet er udvalgt som pilotprojekt til Energistyrelsens Nationale Klimaprojekter, da:

  • Teknologien opfylder additionalitetskriterierne
  • Projektet vil være det første af sin art i Danmark
  • Projektet har et betydeligt CO2-reduktionspotentiale.

Yderligere information om BioNorden og OHD-teknologien findes på: http://www.bionorden.com/