6. tilskudsrunde under forsøgsordning for elbiler

Energistyrelsen har i 6. tilskudsrunde under forsøgsordningen for elbiler støttet 17 projekter med samlet 6 mio. kr. Du kan her læse mere om de støttede projekter.

Energistyrelsen har i 6. tilskudsrunde under forsøgsordning for elbiler givet i alt 6 mio. kr. i støtte til  gennemførelse af 15 projekter.

Projekterne omfatter bl.a.:

  • Anvendelse af 50  elbiler til håndværkerkørsel,
  • Elbiler som delebiler ved trafikknudepunkter,
  • Demonstrationsprojekt hvor virksomheder kan teste elbiler,
  • Analyser af elbilers anvendelse i kommuner og boligforeninger,
  • Analyser af serviceomkostninger for elbiler
  • Analyser af potentialet for anvendelse af elbiler,
  • Formidlingsprojekter om elbiler.

Du kan nedenfor læse mere om de støttede projekter

Projekter med tilsagn under forsøgsordningen for elbiler
50 elbiler til håndværkerkørsel
Projektet har til formål at få 50 el-varebiler for håndværkere ud at køre i en 3-årig periode. Energistyrelsen støtter et samarbejde mellem Andersen Biler, Nissan, E.ON, Copenhagen Electric og en grossist, hvor håndværkere vil få mulighed at lease en Nissan e-NV200 til en konkurrencedygtig pris. Som en del af projektet etableres quick charge-stationer ved Andersen Bilers forretning og hos grossisten, som håndværkerne kan benytte til at hurtiglade elbilerne.

Tryk her for at læse mere om projektet

Mød elbilen V2.0
I projektet vil 25 virksomheder og deres medarbejdere få mulighed for at få besøg af 4 moderne elbiler (to varebiler og to personbiler) i 10 arbejdsdage. Projektet er en videreførelse af projektet ”Mød elbilen”, som Energistyrelsen i 2013 støttede under forsøgsordningen for elbiler. Resultater fra Mød elbilen viser, at projektet har haft en meget stor effekt i forhold til at fremme medarbejdernes kendskab til elbiler, og at testforløbet har en markant betydning for medarbejdernes syn på elbilers anvendelighed, og virksomhedernes villighed til at anskaffe elbiler.

Tryk her for at læse mere om projektet

El-delebiler i boligforeninger
Projektet har til formål at udvikle, demonstrere og afprøve et konkret koncept for udbredelse af el-delebiler gennem boligforeninger i Danmark. Konkret testes 6 el-delebiler i to boligforeninger i 8 måneder for at afdække fordele og ulemper med henblik på at motivere til en bredere udbredelse i Danmark.

Potentiale og økonomi for elbiler i virksomhedsflåder
Projektet vil gennem afdækning af virksomhedernes indkøbsmønster og kørselsbehov undersøge det nuværende potentiale for udskiftning af elbiler gennem brug af flådestyringsværktøjet ”ElbilBarometret”. Elbilbarometret blev i 2013-14 udviklet med støtte fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Kørselsmønstre vil blive estimeret på baggrund af allerede tilgængelige data fra ElbilBarometret samt gennemførte partnerskabsprojekter og suppleret med data fra 5 case-virksomheder.

Gnidningsløs overgang til elbiler for private, hjemmeplejen og patienttransport
Baseret på faktisk data fra kørsel og opladning i forsøgsprojektet Test-en-elbil og fra kørselsdata for flåder af konventionelle biler undersøger Aalborg Universitet, hvor mange af 417 private brændstofbiler, der umiddelbart kan overgå til elbiler, hvor mange af Aalborg Kommunes ca. 75 dieselbiler i hjemmeplejen, der kan konverteres til elbiler, og hvor mange af i alt godt 5 millioner årlige patienttransporter i hele Danmark, der kan foretages med elbiler.

Artikelserie i elbilmagasinet GO
Elbilmagasinet GO er et kvartalsmagasin om elbiler, der formidler, udbreder og debatterer viden om elbiler og tilhørende teknologier/infrastruktur. Energistyrelsen støtter i en 2-årig periode en artikelserie i magasinet. Artikelserien vil omhandle en række temaer, herunder kommuners, virksomheders og private borgers anvendelse af elbiler og resultater fra Energistyrelsens elbilpartnerskaber og forsøgsordning for elbiler.

Film om elbiler
Fokdal Film udarbejder fire korte portrætfilm om elbilprojekter støttet under Energistyrelsens elbilpuljer. Filmene bliver vist på Energistyrelsens website.

Service- og vedligeholdelsesomkostninger for elbiler
Dansk Elbil Alliance koordinerer et analyseprojekt om elbilers service- og vedligeholdelsesomkostninger, restværdier og forsikring. Projektet har til formål at give private og professionelle et bedre grundlag for beregning af elbilers totalomkostning (TCO).

Tryk her for at læse mere om projektet

Levetidsmodellering af batterislitage
Projektet har til formål at videreudvikle opladningsstrategien ”Vindoptimeret opladning V2G”. Energistyrelsen har under tidligere tilskudsrunder af forsøgsordningen for elbiler støttet udvikling af opladningsstrategien. Hvor tidligere udgaver af opladningsstrategien alene omfattede optimering af op- og afladning i spot- og regulerkraftmarkedet, vil nærværende udgave desuden omfatte elbilers engagement i frekvensregulering og som manuel reserve. Projektet vil desuden udvikle en omkostningsmodel for batterislitage, der kan indgå i styringens algoritmer. På den baggrund analyseres gevinstpotentialet ved elbilers engagement i elmarkedet, og der gives anbefalinger til håndteringen af batteriet, når bilen ikke bliver brugt.

Tryk her for at læse mere om projektet

Analyse af elbilforhandleres evne til at imødekomme kundernes krav
Projektet undersøger en hypotese om, at der hos de danske forhandlere af elbiler mangler kompetencer og motivation til at sælge elbiler. Såfremt hypotesen bekræftes, vil projektet anvise praktiske løsningsforslag til at imødekomme problemet.

Tryk her for at læse mere om projektet

Elbilkompendium
Projektets formål er at give en struktureret emneopdelt fremstilling af de nyeste og igangværende elbilprojekter med relevans for Danmark. Projektet tilvejebringer en oversigt over elbilinteressenter i Danmark og leverer i dialog med aktørerne et oplæg til det videre arbejde for at fremme elbiler. Elbilkompendiet vil omfatte en ”tværsum” af det arbejde, som i disse år finder sted inden for elbilområdet. Kompendiet vil pege på de områder, hvor der med fordel kan sættes ekstra kræfter ind.

Tryk her for at læse mere om projektet

Netværk for EU fonde til fremme af elbiler i Danmark
Dansk Elbil Alliance samler et netværk af erhvervsaktører, Energinet.dk og forskningsinstitutioner m.fl. med henblik på at styrke forsknings- og implementeringsaktiviteter vedr. elektrificering af vejtransporten i Danmark. Netværket vil udarbejde dokumentation for danske styrkepositioner, identificere interessenternes behov ift. funding, sikre dialog med EU-kommissionen og andre relevante EU-institutioner for på den måde at fremme danske virksomheders mulighed for at opnå EU-støtte til elbilprojekter gennem EU-midler.

Tryk her for at læse mere om projektet

Elektrisk tranport - hvordan bliver det til mere?
Projektet har til formål at levere en struktureret analyse af, hvilke barrierer der fortsat eksisterer i forhold til implementering af elbiler i kommunernes bilflåder, og hvilke metoder der giver succes, og dermed fremmer indkøbet af elbiler.

Tryk her for at læse mere om projektet

Formidling af erfaringer fra elbilejere til potentielle elbilbrugere
Forenede Danske Elbilister (FDEL) organiserer 8 vidensdelings- og formidlingsarrangementer, hvor private borgere får mulighed for at få prøveture i elbiler og spørge ind til elbilejeres praktiske erfaringer med elbiler.

Tryk her for at læse mere om projektet

Formidling af erfaringer og potentialer for elbiler
Det Økologiske Råd gennemfører et intensivt, faktabaseret mediearbejde om elbiler, der vil nå mindst 1,5 million danskere gennem 20 artikler i landsdækkende og regionale aviser. Baggrunden for projektet er, at både brugererfaringerne og elbilernes potentialer i forhold til miljø, klima og forsyningssikkerhed er såvel gode som veldokumenterede. Det er ikke mangel på viden, der begrænser udbredelse af elbiler - det er mangel på deling af den eksisterende viden om elbiler. Vidensdeling med samfundet uden for ekspertgrupper er nødvendig for at skabe folkelig og politisk opbakning og for at afkræfte de myter, der direkte hæmmer udbredelse af elbiler.

Tryk her for at læse mere om projektet