Energistyrelsen støtter el, gas og brint til transport

Energistyrelsen har uddelt støtte på i alt 35 mio. kr. til fremme af el-, gas- og brændselscelledrevne køretøjer igennem etablering af strategiske partnerskaber og 6 mio. kr. til mindre projekter med elbiler. Dette leder blandt andet til 1200 nye elbiler på gaderne, en væsentlig stigning i anvendelsen af biogas til tung transport og at Danmark bliver verdens første land med et landsdækkende net af brinttankstationer.

Energistyrelsen har i 2014 støttet 4 strategiske elbilpartnerskaber med samlet 15 mio. kr. Herudover har 5 partnerskaber for biogas til tung transport modtaget 10 mio. kr. og ét brændselscellepartnerskab har modtaget 10 mio. kr. Partnerskaberne vil føre til knap 1200 elbiler på gaderne, 4 offentlige biogastankstationer og 50-100 tunge køretøjer på biogas samt 4-5 nye brinttankstationer. Herudover vil støtten til 17 mindre elbilsprojekter blandt andet give håndværkere mulighed for at afprøve 50 eldrevne varebiler over en 3-årig periode på konkurrencedygtige vilkår.

Støttemidlerne er en del af en samlet pulje på 85 mio. kr., som blev afsat i den energipolitiske energiaftale fra 22. marts 2012 til fremme af el, gas og brint i transport.

Energistyrelsen modtog i 2014-ansøgningsrunden ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 81 mio. kr.

Energistyrelsen indkalder nye partnerskabsansøgninger i 2015
I 2015 er der afsat 8 mio. kr. til støtte til elbilprojekter og 10 mio. kr. til gaspartnerskaber. Der vil i efteråret 2015 blive indkaldt ansøgninger om disse midler.

 

Følgende partnerskaber modtog støtte i 2014:

Elbilpartnerskabet Østdanmark

Region Hovedstadens elbilsekretariat, Copenhagen Electric, koordinerer for andet år i træk et elbilpartnerskab med deltagelse af virksomheder, kommuner og Region Hovedstaden. Partnerskabet har regional forankring primært i hovedstadsregionen, men denne gang i samarbejde med Region Sjælland, som har formidlet muligheden for deltagelse i partnerskabet til kommunerne i resten af Sjælland.

Partnerskabet omfatter 12 kommuner, Region Hovedstaden og 14 virksomheder. Samlet omfatter projektet 491 elbiler. Partnerskabet organiserer desuden for andet år i træk et landsdækkende indkøbssamarbejde af elbiler og ladere for kommuner, som bygger på erfaringerne fra indkøbssamarbejdet i 2014. Som noget nyt vil der blive taget initiativ til koordinering af et indkøbssamarbejde for virksomheder, hvis der er interesse for det hos private virksomheder. I projektet indgår udlejningselbiler, hvilket vil bidrage til, at flere private borgere og erhvervsvirksomheder vil få mulighed for at prøve en elbil.

Deltagende kommuner er Gladsaxe, Københavns, Dragør, Frederiksberg, Fredensborg, Egedal, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Gribskov, Lyngby-Taarbæk, Den Sociale Virksomhed (Region Hovedstaden), Region Hovedstaden, Sorø Kommune.

Deltagende virksomheder er Hofor, Moe, Metroservice, PostNord DK, Lysoglup aps, Grontmij, Mobility Service Danmark (Sixt biludlejning), Rambøll, G. Tscherning, Ltech, RAC Denmark (Avis), EON Danmark, Bladkompagniet, Letsgo.

Elbilerne vil i kommunerne og virksomhederne blive anvendt inden for madudbringning, mødekørsel, hjemmepleje, delebil, håndværkerbrug, administration, firmabil, postkørsel, tilsyn, drift, udlejning, teknikerkørsel og varetransport.

 

Elbilpartnerskab i Vestdanmark

Dansk Elbil Alliance koordinerer et elbilpartnerskab med kommuner og større virksomheder i Vestdanmark. Projektet er en videreførelse af projektet Elbil-partnerskabet – Østjylland 2013.

Projektet har til formål at samle private og offentlige flådeejere vest for Storebælt og skabe regional forankring og øget synlighed for elbiler i Vestdanmark. Sidste år indgik 18 partnere i partnerskabet med 96 elbiler. I år indgår 29 partnere i partnerskabet med i alt 377 elbiler, som vil blive anskaffet/leaset i 2015. Det er næsten en firedobling af elbiler ift. partnerskabet sidste år.

Deltagende kommuner er Aarhus, Esbjerg, Favrskov, Fredericia, Frederikshavn, Horsens, Kolding, Langeland, Middelfart, Odder, Odense, Ringkjøbing-Skjern, Samsø, Svendborg, Sønderborg, Ærø.

Deltagende virksomheder er Arwos, Drivr, Grundfos, Hjallerup Taxa, Kolding Løve Apotek, Ove B. Dirksen A/S, Post Nord Danmark, PRO PLAN, Rambøll, Skibby Apotek, Sønderborg Produktionsskole, TREFOR, Vejle Løve Apotek.

Elbilerne vil i kommunerne og virksomhederne blive anvendt inden for hjemmepleje og omsorg, pulje- eller delebil, møde- og tilsynskørsel, post- og varekørsel, Vej og Park.

 

Fremme af elbiler til borgere uden adgang til egen P-plads

Dansk Elbil Alliance leder og koordinerer en gruppe af ladeoperatører, der sammen skal løse problemstillingen om opladning af elbil for borgere uden adgang til egen p-plads. Sammen med projektets følgegruppe, bl.a. bestående af kommuner, vil projektet beskrive en række case-eksempler, mht. barrierer og løsninger for opladning af elbil for borgere uden adgang til egen p-plads. Formålet er at sikre, at denne gruppe af borgere, som i dag ikke har adgang til at lade en elbil op (og derfor i praksis er afskåret fra at anskaffe sig en), i fremtiden vil kunne få adgang til en ladeløsning, og dermed mulighed for at anskaffe sig en elbil. Når disse case-eksempler er beskrevet, vil projektet afprøve udrulningen af disse løsninger i praksis. Løsningerne vil kunne bruges i alle dele af Danmark.

 

LeasePlan

LeasePlan leder et partnerskab i samarbejde med Europcar, Clever, Copenhagen Electric og GoMore, der skal afsætte 225 elbiler til kontorhoteller, kommunale flådeleasing og delebilsløsninger og virksomhedsflådeleasing. LeasePlan Danmark administrerer over 26.000 biler for virksomheder og kommuner. Indsatsen vil være landsdækkende.

 

H2DK-Brint til transport i Danmark

Danish Hydrogen Fuel har i partnerskab med Brint og Brændselscelle Partnerskabet søgt om støtte til at etablere og drive 4 til 5 brinttankstationer i Danmark. 3-4 af disse kommer til at ligge i byerne Aarhus, Odense, Esbjerg og Herning. Herudover etableres en tankstation på en af landets motorvejsstrækninger. Sammen med de eksisterende 6 brinttankstationer vil dette sikre et landsdækkende netværk af brinttankstationer – som det første land i verden. Netværket af tankstationer vil hermed sikre, at anvendelsen af brintbiler kan være en mulighed i hele landet. Dette vil understøtte den igangværende markedsintroduktion af brintbiler.

 

Nordjysk Partnerskab for biogas i tung transport. Ansøger: Region Nordjylland

Partnerskabet:

Region Nordjylland, Ålborg Kommune, Frederikshavn kommune, Nordjyllands Trafikselskab og HMN Naturgas

Projektet:

Frederikshavn vil indsætte to gas bybusser og Region Nordjylland vil indkøbe to gas lastbiler, og udvide eksisterende tankanlæg i henholdsvis Frederikshavn og Ålborg. Begge anlæg får offentlig adgang. Projektets formål er at indhøste erfaringer med gasdrift, fremme afsætning af køretøjer, styrke markedet og udrulning af gas infrastruktur. Projektet skal understøtte den igangværende udbygning af Nordjysk Partnerskab for Biogas i tung transport, og skal desuden understøtte de aktiviteter, der er på biogasproduktionssiden i Nordjylland.

 

Partnerskab for biogas til buskørsel i Region Midtjylland. Ansøger: HMN Naturgas I/S

Partnerskabet:

HMN Naturgas, Midttrafik, Planenergi. Agro Businesspark, Region Midtjylland, Holstebro-, Skive-, Aarhus-, Randers-, Skanderborg-, Favrskov- Odder, Struer, Lemvig, Ringkjøbing-Skjern-, Viborg-, og Silkeborg Kommune

Projektet:

Projektet vil skabe en infrastruktur til biogas i Midtjylland. Fokus er i første omgang rettet mod etablering af en gasstation i Skive og vil involvere omlægning af 4 bybusser til gasdrift, med yderligere mulighed for op til 12 landbusser og 6 regional busser.

Denne indsats er en del i en større plan i projektet med sigte på at afdække muligheden for omlægning af busdriften i hele Midtjylland til gas. Den langsigtede vision for projektet er at give mulighed for at omstille hele den tunge trafik i regionen til biogasdrift via certifikater fra regionens biogasprojekter.

 

Accelerering af den grønne omstilling i tung transport i Storkøbenhavn. Ansøger: E.ON.

Partnerskabet:

E.ON. Danmark A/S og OK a.m.b.a., med plan om inddragelse af nye partnere som en del af konceptet.

Projektet:

Projektet skal skabe grundlag for, at gaskøretøjer indfases hos eksisterende store flådeejere, til at varetage driftsopgaver, fokuseret på renovationsopgaver i Storkøbenhavn. En biogastankstation i Glostrup, vil være en vigtigt strategisk brik, der sammen med de eksisterende gastankstationer, åbner mulighed for at hele renovationskørslen i Storkøbenhavn ville kunne kan overgå til biogas.

Gasstationen vil således understøtte muligheden for at kontrakter mellem fx Københavns Kommune og renovatørerne kan indeholde minimumkrav om biogas, og åbne mulighed for overopfyldelse af dette krav. Gasstationen vil desuden med offentlig adgang sikre, at der bliver mulighed for at biogas kan indgå i andre typer af udbud, og at den øvrige tunge transport i regionen, får bedre muligheder for at skifte til biogas.

 

Biogas til tung transport i Sønderjylland. Ansøger: Grontmij A/S

Partnerskabet:

ENVO Biogas Tønder, Tønder Kommune og Grontmij A/S.

Projektet:

ENVO Biogas Tønder er i gang med opførelse af et biogasanlæg ved Tønder, og vil i den forbindelse etablere infrastruktur i Sønderjylland, der giver offentlig adgang til tankning af gaskøretøjer med biogas. Dette giver blandt andet Tønder kommune muligheder for at udskifte den eksisterende kørsel på diesel til biogas. ENVO vil desuden indkøbe gasdrevne lastbiler til dækning af biogasanlæggets egen transport.

 

Anvendelse af gasdrevne køretøjer med udgangspunkt i Høje Taastrup Transportcenter. Ansøger: FDT (Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre)

Partnerskabet:

FDT (Foreningen af Danske Transportcentre), Carlsberg, E.ON., Høje Taastrup Kommune

Projektet:

Projektet vil implementere gaskøretøjer i den danske B2B sektor, ved både at fremme gaskøretøjer til godstransport og etablere tankinfrastruktur til biogas i tilknytning til Høje Taastrup Transportcenter. Sigtet er således at få omlagt distributionskørslen fra diesel til biogas med Høje Taastrup transportcenter som knudepunkt. Etablering af en gasstation ved Høje Taastrup vil desuden have betydning for den overordnede gasinfrastruktur for gastankning, og vil kunne forbinde Sjælland og Jylland. Som overordnet koncept, er det tanken at konceptet udvides til andre transport centre i Danmark.

  

Projekter med tilsagn under forsøgsordningen for elbiler

50 elbiler til håndværkerkørsel

Projektet har til formål at få 50 el-varebiler for håndværkere ud at køre i en 3-årig periode. Energistyrelsen støtter et samarbejde mellem Andersen Biler, Nissan, E.ON, Copenhagen Electric og en grossist, hvor håndværkere vil få mulighed at lease en Nissan e-NV200 til en konkurrencedygtig pris. Som en del af projektet etableres quick charge-stationer ved Andersen Bilers forretning og hos grossisten, som håndværkerne kan benytte til at hurtiglade elbilerne.

 

Mød elbilen V2.0

I projektet vil 25 virksomheder og deres medarbejdere få mulighed for at få besøg af 4 moderne elbiler (to varebiler og to personbiler) i 10 arbejdsdage. Projektet er en videreførelse af projektet ”Mød elbilen”, som Energistyrelsen i 2013 støttede under forsøgsordningen for elbiler. Resultater fra Mød elbilen viser, at projektet har haft en meget stor effekt i forhold til at fremme medarbejdernes kendskab til elbiler, og at testforløbet har en markant betydning for medarbejdernes syn på elbilers anvendelighed, og virksomhedernes villighed til at anskaffe elbiler.

 

Tog og elbiler

I projektet opsætter LetsGo samlet 6 el-delebiler ved Københavns Hovedbanegård, Odense C, og Århus C. El-delebilerne vil fremme integration af el-delebiler med offentlig transport. Muligheden for udrulning af el-delebiler ved flere togstationer undersøges i projektet.

 

Elbilbruger kørekurser i elbil

Projektet har til formål at tilbyde et kursus i elbilkørsel til udvalgte medarbejdere i fire kommuner i hovedstadsregionen. Medarbejderne får instruktion i den rette køreadfærd ved introduktion af elbil, hvilket bidrager til at sikre en succesfuld indlemmelse af elbilen i hverdagens brug og øge trygheden ved bilen. I projektet undersøges effekten af medarbejdernes deltagelse i kurset i form af ændret kørselsadfærd.

 

El-delebiler i boligforeninger

Projektet har til formål at udvikle, demonstrere og afprøve et konkret koncept for udbredelse af el-delebiler gennem boligforeninger i Danmark. Konkret testes 6 el-delebiler i to boligforeninger i 8 måneder for at afdække fordele og ulemper med henblik på at motivere til en bredere udbredelse i Danmark.

 

Potentiale og økonomi for elbiler i virksomhedsflåder

Projektet vil gennem afdækning af virksomhedernes indkøbsmønster og kørselsbehov undersøge det nuværende potentiale for udskiftning af elbiler gennem brug af flådestyringsværktøjet ”ElbilBarometret”. Elbilbarometret blev i 2013-14 udviklet med støtte fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Kørselsmønstre vil blive estimeret på baggrund af allerede tilgængelige data fra ElbilBarometret samt gennemførte partnerskabsprojekter og suppleret med data fra 5 case-virksomheder.

 

Gnidningsløs overgang til elbiler for private, hjemmeplejen og patienttransport

Baseret på faktisk data fra kørsel og opladning i forsøgsprojektet Test-en-elbil og fra kørselsdata for flåder af konventionelle biler undersøger Aalborg Universitet, hvor mange af 417 private brændstofbiler, der umiddelbart kan overgå til elbiler, hvor mange af Aalborg Kommunes ca. 75 dieselbiler i hjemmeplejen, der kan konverteres til elbiler, og hvor mange af i alt godt 5 millioner årlige patienttransporter i hele Danmark, der kan foretages med elbiler.

 

Artikelserie i elbilmagasinet GO

Elbilmagasinet GO er et kvartalsmagasin om elbiler, der formidler, udbreder og debatterer viden om elbiler og tilhørende teknologier/infrastruktur. Energistyrelsen støtter i en 2-årig periode en artikelserie i magasinet. Artikelserien vil omhandle en række temaer, herunder kommuners, virksomheders og private borgers anvendelse af elbiler og resultater fra Energistyrelsens elbilpartnerskaber og forsøgsordning for elbiler.

 

Film om elbiler

Fokdal Film udarbejder fire korte portrætfilm om elbilprojekter støttet under Energistyrelsens elbilpuljer. Filmene bliver vist på Energistyrelsens website.

 

Service- og vedligeholdelsesomkostninger for elbiler

Dansk Elbil Alliance koordinerer et analyseprojekt om elbilers service- og vedligeholdelsesomkostninger, restværdier og forsikring. Projektet har til formål at give private og professionelle et bedre grundlag for beregning af elbilers totalomkostning (TCO).

 

Levetidsmodellering af batterislitage

Projektet har til formål at videreudvikle opladningsstrategien ”Vindoptimeret opladning V2G”. Energistyrelsen har under tidligere tilskudsrunder af forsøgsordningen for elbiler støttet udvikling af opladningsstrategien. Hvor tidligere udgaver af opladningsstrategien alene omfattede optimering af op- og afladning i spot- og regulerkraftmarkedet, vil nærværende udgave desuden omfatte elbilers engagement i frekvensregulering og som manuel reserve. Projektet vil desuden udvikle en omkostningsmodel for batterislitage, der kan indgå i styringens algoritmer. På den baggrund analyseres gevinstpotentialet ved elbilers engagement i elmarkedet, og der gives anbefalinger til håndteringen af batteriet, når bilen ikke bliver brugt.

 

Analyse af elbilforhandleres evne til at imødekomme kundernes krav

Projektet undersøger en hypotese om, at der hos de danske forhandlere af elbiler mangler kompetencer og motivation til at sælge elbiler. Såfremt hypotesen bekræftes, vil projektet anvise praktiske løsningsforslag til at imødekomme problemet.

 

Elbilkompendium

Projektets formål er at give en struktureret emneopdelt fremstilling af de nyeste og igangværende elbilprojekter med relevans for Danmark. Projektet tilvejebringer en oversigt over elbilinteressenter i Danmark og leverer i dialog med aktørerne et oplæg til det videre arbejde for at fremme elbiler. Elbilkompendiet vil omfatte en ”tværsum” af det arbejde, som i disse år finder sted inden for elbilområdet. Kompendiet vil pege på de områder, hvor der med fordel kan sættes ekstra kræfter ind.

 

Netværk for EU fonde til fremme af elbiler i Danmark

Dansk Elbil Alliance samler et netværk af erhvervsaktører, Energinet.dk og forskningsinstitutioner m.fl. med henblik på at styrke forsknings- og implementeringsaktiviteter vedr. elektrificering af vejtransporten i Danmark. Netværket vil udarbejde dokumentation for danske styrkepositioner, identificere interessenternes behov ift. funding, sikre dialog med EU-kommissionen og andre relevante EU-institutioner for på den måde at fremme danske virksomheders mulighed for at opnå EU-støtte til elbilprojekter gennem EU-midler.

 

Elektrisk tranport - hvordan bliver det til mere?

Projektet har til formål at levere en struktureret analyse af, hvilke barrierer der fortsat eksisterer i forhold til implementering af elbiler i kommunernes bilflåder, og hvilke metoder der giver succes, og dermed fremmer indkøbet af elbiler.

 

Formidling af erfaringer fra elbilejere til potentielle elbilbrugere

Forenede Danske Elbilister (FDEL) organiserer 8 vidensdelings- og formidlingsarrangementer, hvor private borgere får mulighed for at få prøveture i elbiler og spørge ind til elbilejeres praktiske erfaringer med elbiler.

 

Formidling af erfaringer og potentialer for elbiler

Det Økologiske Råd gennemfører et intensivt, faktabaseret mediearbejde om elbiler, der vil nå mindst 1,5 million danskere gennem 20 artikler i landsdækkende og regionale aviser. Baggrunden for projektet er, at både brugererfaringerne og elbilernes potentialer i forhold til miljø, klima og forsyningssikkerhed er såvel gode som veldokumenterede. Det er ikke mangel på viden, der begrænser udbredelse af elbiler - det er mangel på deling af den eksisterende viden om elbiler. Vidensdeling med samfundet uden for ekspertgrupper er nødvendig for at skabe folkelig og politisk opbakning og for at afkræfte de myter, der direkte hæmmer udbredelse af elbiler.