Dansk klima- og energipolitik

Dansk klima- og energipolitik fokuserer på forsyningssikkerhed, klimahensyn og grøn vækst.

Danmark har en række klima- og energipolitiske målsætninger og forpligtelser, som du kan læse om nedenfor. Hvis du er interesseret i den nuværende regerings energi- og klimapolitik, kan du klikke dig videre i menuen til venstre.

Vedvarende energi i Danmark

I 2020 skal en andel på mindst 30 pct. af det endelige energiforbrug bestå af vedvarende energi. Dette mål er fastlagt i EUs klima- og energipakke fra december 2008.

Danmark er desuden forpligtet til, at mindst 10 pct. af energiforbruget i transportsektoren kommer fra vedvarende energi i 2020.

Danmark afleverede i juni 2010 en national handlingsplan, der viser, hvordan målene i 2020 nås. Med energiaftalen fra  marts 2012 opfylder Danmark begge VE-mål. Læs mere om energiaftalen og resultaterne af den her.

Læs mere om vedvarende energi i Danmark her.

Energieffektivisering

Energieffektivisering er en helt central del af Danmarks energipolitik. Energieffektiviseringer medvirker til at begrænse energiforbruget. Der er brug for markante energieffektiviseringer og energibesparelser inden for alle områder. Vi skal bruge mindre energi i vores boliger, i erhvervsvirksomhederne, og der skal gøres en særlig indsats i de offentlige institutioner.

I den energipolitiske aftale fra 2008 er det bl.a. fastlagt, at bruttoenergiforbruget skal reduceres med 4 pct. i 2020 i forhold til 2006.

Læs mere om energibesparelser i Danmark her.

Forsyningssikkerhed

Den globale efterspørgsel efter energi stiger i takt med økonomisk vækst og befolkningstilvækst. Samtidig tømmes reserverne af fossile brændsler med stigende hast, og de tilbageværende fossile ressourcer koncentreres på ganske få lande. Alt imens Danmarks egen produktion af olie og gas i Nordsøen falder. Det betyder, at Danmark skal gøre en indsats for at fastholde et højt forsyningssikkerhedsniveau. 

Regeringens mål om et Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050 vil medvirke til at sikre den langsigtede forsyningssikkerhed - særligt via et lavere energiforbrug, udbygning med vedvarende energi og et stærkt europæisk samarbejde på energiområdet.

Derfor har Danmark også af forsyningssikkerhedsmæssige grunde målsætninger med hensyn til vedvarende energi og et lavere energiforbrug.

Læs Energiforsyningssikkerhed - Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark, februar 2010, og Energiforsyningssikkerhed i Danmark - Bilagsrapport, februar 2010.

Læs også om forsyningssikkerhed i Energipolitisk Redegørelse 2011.

Dansk klimapolitik

Dansk klimapolitik er baseret på, at Danmark skal bidrage til at begrænse den globale opvarmning, leve op til sine internationale forpligtelser, og at den danske klimaindsats skal være omkostningseffektiv.

Med Kyoto-protokollen har EU forpligtet sig til at nedbringe sin samlede udledning af drivhusgasser i perioden 2008-2012 til et niveau, der ligger 8 pct. under niveauet i 1990. Som bidrag til dette fælles mål har Danmark forpligtet sig til en drivhusgasreduktion på 21 pct. af de danske udledninger i forhold til niveauet i 1990. Reduktionsmålet skal nås gennem nationale virkemidler og via EU's kvotehandelssystem (ETS).

Læs mere om reduktionsindsatsen i Danmarks Allokeringsplan.

I 2008 vedtog EU en klima- og energipakke for perioden efter 2012 - dvs. når Kyoto-protokollen udløber. EU har forpligtet sig til en samlet reduktion af drivhusgasudledninger på 20 pct. i 2020 i forhold til niveauet i 1990. Udledningerne fra energisektoren og de energitunge virksomheder er reguleret centralt af EU's kvotehandelssystem.

Den nationale indsats efter 2012 vedrører derfor de sektorer, der ikke er omfattet af kvotesystemet. Det drejer sig om landbrug, transport, opvarmning af bygninger og boliger, affald mv. Danmarks reduktionsmål for de ikke-kvoteregulerede sektorer er på 20 pct. i 2020 i forhold til 2005. Dermed er Danmark ét af de lande i EU, der har påtaget sig den højeste reduktionsforpligtelse.

Som noget nyt omfatter reduktionsmålsætningen for 2020 årlige reduktioner i perioden 2013-2020, og reduktionsforpligtelsen skærpes årligt i perioden. Der er mulighed for at overføre en overopfyldelse af et årligt mål til de efterfølgende år. Indsatsen frem mod 2020 kan baseres på følgende typer af virkemidler: nationale virkemidler, internationale fleksible virkemidler i form af handel med landekvoter, gennemførelse af klimaprojekter i andre lande og ved anvendelse af overopfyldelse. I 2012 er Danmark forpligtet til at redegøre for den planlagte indsats til opfyldelse af målsætningen over for EU-Kommissionen.

Det er forventningen, at Danmark overopfylder sin reduktionsforpligtelse i årene 2013-2015 i de ikke-kvoteomfattede sektorer.

Læs mere i Klimapolitisk Redegørelse 2011.