Klimakommissionen

Regeringen nedsatte i marts 2008 en klimakommission bestående af ti forskere. Kommissionen skulle give sit bud på, hvordan regeringens vision om at Danmark i fremtiden bliver uafhængig af fossile brændstoffer kan nås.

Visionen er nedskrevet i regeringsgrundlaget fra november 2007, Mulighedernes Samfund.

En af klimakommissionens opgaver var at analysere konkrete nationale og internationale forslag til markante reduktioner af drivhusgasserne. Kommissionen skulle i sit arbejde tage udgangspunkt i EU’s ambition om mellem 60 og 80 procents reduktion af de samlede europæiske udledninger af drivhusgas i 2050. Den skulle se på, hvilke nye og offensive strategier, der kan sættes i værk for at reducere udledningerne i blandt andet transportsektoren. Samtidig skulle den komme med et bud på, hvordan andelen af vedvarende energi kan øges, energieffektiviteten kan højnes og konkurrencen på energimarkedet fremmes.

Klimakommissionen fremlagde den 28. september 2010 sin rapport, og rapportens anbefalinger er indgået i arbejdet med regeringens Energistrategi 2050.

Katherine Richardson, prodekan ved det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, var formand for Klimakommissionen.

Vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler
Med det sigte, at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler, nedsatte VK regeringen i 2007 en national klimakommission, der fik til opgave at komme med bud på klimapolitiske instrumenter i fremtidens energipolitik.