Energiaftalen 22. marts 2012

I marts 2012 indgik SRSF-regeringen en historisk bred energiaftale med ambitiøse energipolitiske initiativer for perioden 2012-2020

SRSF-regeringen indgik 22. marts 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012 -2020. 

Aftalen skaber sikre rammer for Danmarks energipolitiske retning i de kommende år, ligesom aftalen tilvejebringer et grundlag for at foretage de nødvendige investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet, energisystemet og i forskning, udvikling og demonstration af ny grøn energiteknologi.

Læs energiaftalen her.

Læs en kort beskrivelse af initiativerne i energiaftalen her (pdf).

Energiaftalen har som mål at bidrage til at fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst. Aftalens initiativer peger frem mod et langsigtet mål om at energiforsyningen i 2050 skal være 100 pct. baseret på vedvarende energi, samtidig med, at en fortsat høj forsyningssikkerhed sikres. 

Aftalen sigter også mod, at energieffektiviseringer og vedvarende energi skal gøre danske virksomheder og husholdninger mindre sårbare over for de svingende og stigende priser på fossile brændsler, som den globale befolkningstilvækst og klodens svindende ressourcer skaber.

Læs om udvalgte, centrale elementer i energiaftalen i faktaarkene i boksen til højre.  

Energiaftalen bidrager også til at indfri Danmarks forpligtigelser i forhold til EU's energi- og klimamål.

MATERIALE TIL FORHANDLINGER OM VORES ENERGI

Baggrundsmaterialet til forhandlingerne om den nye energiaftale kan læses:

Vindkraft

Biomasse

Biogas

Sol

Energieffektivisering

Elsystemet

Individuel opvarmning

Kollektiv varmeforsyning og fjernkøling

Reduktion i udledningen af drivhusgasser

Transport

Olie og gas

Forskning og udvikling

Erhverv 

Effektvurderinger

Finansiering

Andet
22.12. 2011: Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om forsyningsvirksomheder og vandsektorloven

MATERIALE TIL VK-FORHANDLINGER 2011

I forbindelse med forhandlingerne i foråret 2011 under den daværende VK regering om en energiaftale for perioden 2012 og fremover er en række dokumentations- og baggrundsmateriale udarbejdet. Du kan finde materialet her:

Effektberegninger:

Energieffektivitet:

Elsystemet:

Biogas:

Biomasse:

Havvind:

Landvind: 

Sol: 

Varmepumper:

Olie og gas:

Transport:

Finansiering:

Politiske aftaler: