Energiaftalens analyser

Partierne bag den politiske aftale fra marts 2012 besluttede, at der var behov for at igangsætte en række analyser og udredninger, der kunne sikre et tilstrækkeligt videngrundlag og understøtte de mest økonomiske og effektive løsninger i forbindelse med omstillingen af energiforsyningen til ren vedvarende energi.

Energistyrelsen offentliggjorde den 20. maj 2014 en energiscenarierapport og fem delanalyser om fremtidens energisystem og de udfordringer, der skal håndteres frem mod 2050 i takt med, at de fossile brændsler udfases og erstattes af vedvarende energi. 

Analyserne indeholder ikke konkrete forslag til initiativer, men bidrager til et videngrundlag for de efterfølgende beslutninger på energiområdet.

Scenarierapporten beskriver fire scenarier for et muligt fremtidigt energisystem i perioden frem mod 2050. Scenarierne udgør en fælles analyseramme, som tilsigter en sammenhæng mellem forudsætningerne i de forskellige delanalyser.

Læs om de seks analyser nedenfor:

Midtvejsseminar

Energistyrelsen inviterede 23. august 2013 til et midtvejsseminar om de foreløbige resultater fra analyserne.

Se alle oplæg fra seminaret

Præsentation af energianalyserne

Energistyrelsen afholdt 2. juni 2014 et fagligt arrangement om energianalyserne og scenarieanalysen. Ved arrangementet blev analysernes hovedresultater og konklusioner præsenteret for interessenter og organisationer.

Se den samlede præsentation fra arrangementet