Husstandsvindmøller

Der gives støtte til el fra husstandsvindmøller igennem enten pristillæg eller forhøjet støtte, alt efter møllens størrelse og tidspunktet for nettilslutning.

Det generelle pristillæg

Der ydes et pristillæg til elektricitet, som leveres til elforsyningsnettet fra en husstandsvindmølle med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Pristillægget ydes til husstandsvindmøller nettilsluttet senest den 19. november 2012 og fastsættes således, at tillægget og den fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh. Dette pristillæg er tidsbegrænset til 12 år. Støtteperioden beregnes fra nettilslutningen. Hvis nettilslutningen er sket før den 1. januar 2003, regnes støtteperioden dog fra den 1. januar 2003 læs mere herom i følgende pressemeddelelse.

Ændret ansøgningsprocedure

Fra d. 1. juli 2015 gælder en ændret ansøgningsprocedure for husstandsmølleprojekter, hvortil der skal modtages pristillæg. Hvis en husstandsvindmølleejer ønsker at modtage pristillæg, skal der først ansøges om tilsagn fra Energinet.dk, før projektet kan påbegyndes, dvs. før husstandsmøllen købes og/eller etableres. Det er således en forudsætning for at kunne ansøge om tilsagn, at der er indgået en købsaftale, der er betinget af, at der opnås tilsagn. Ansøgning om tilsagn kan ske hos Energinet.dk fra ultimo august 2015. Den ændrede ansøgningsprocedure er beskrevet her.

Der gælder særlige overgangsregler for ansøgningen, hvis et projekt er påbegyndt inden 1. juli 2015, men endnu ikke er nettilsluttet. Der er yderligere informationer herom på Energinet.dks hjemmeside.

Støtten til husstandsvindmøller nedsættes

Energi-, forsynings- og klimaministeren har i dag fremsat lovforslag om, at de høje afregningspriser for husstandsvindmøller gradvist skal aftrappes. Lovforslaget kan få betydning for dem, der søger tilsagn om støtte den 21. oktober 2015 eller senere.

Hovedelementerne i lovforslaget er:

  1. En årlig pulje på 1 MW i årene 2016-2019, hvor afregningsprisen gradvist reduceres.
  2. En nedsættelse af afregningsprisen for 2016 til 212 øre pr. kWh og 132 øre pr. kWh.
  3. En nedsættelse af støtteperioden fra 20 år til 12 år.
  4. En overgangsregel, der betyder, at tilsagn om støtte ydet inden den 31. december 2015 på baggrund af en ansøgning modtaget af Energinet.dk den 21. oktober eller senere nedreguleres til 212 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på til og med 10 kW, og til 132 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på over 10 kW og højst 25 kW og støtteperioden nedsættes fra 20 år til 12 år.

 

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 21. oktober 2015 fremsat lovforslag om at nedsætte støtten til husstandsvindmøller, dvs. møller med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Forslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i offentlig høring.

Efter lovforslaget ophører den gældende støtteordning med afregningspriser på 250 øre pr. kWh og 150 øre pr. kWh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet, således at disse afregningspriser alene gælder for vindmøller nettilsluttet senest den 31. december 2015. Denne del af lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2016.

I stedet indføres en årlig pulje på 1 MW. Afregningsprisen fastsættes i 2016 til 212 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på til og med 10 kW, og til 132 øre pr. kWh for husstandsvindmøller med en kapacitet på over 10 kW og højst 25 kW. Der skal ansøges om tilsagn inden projektets påbegyndelse. Støtten ydes i 12 år. Ministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af de nye støtteregler. Ikrafttræden vil først kunne ske i det omfang og fra det tidspunkt, som måtte følge af Europa-Kommissionens godkendelse efter EU’s statsstøtteregler. Europa-Kommissionen har endnu ikke færdigbehandlet anmeldelsen af støtten, og afgørelsens endelige indhold kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.

I perioden fra lovforslagets fremsættelse den 21. oktober 2015 til lovforslagets forventede ikrafttræden den 1. januar 2016 vil Energinet.dk yde tilsagn om pristillæg efter de gældende regler.

Lovforslaget indeholder imidlertid en overgangsregel, således at tilsagn om pristillæg, som Energinet.dk har ydet til og med den 31. december 2015 på baggrund af en ansøgning modtaget den 21. oktober 2015 eller senere, nedreguleres til de pristillæg og den støtteperiode, som er foreslået for 2016. Der vil også skulle ske nedregulering af eventuelle udbetalte beløb. Ministeren fastsætter tidspunktet for nedreguleringen, fordi den forudsætter Europa-Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne. Nedreguleringen vil derfor først kunne ske, når en sådan godkendelse foreligger.

Læs mere i Energistyrelsens pressemeddelelsen her.

Energinet.dk vil i forbindelse med ydelse af et tilsagn på baggrund af en ansøgning modtaget den 21. oktober 2015 og til lovens forventede ikrafttræden den 1. januar 2016 informere ansøgeren om, at der er fremsat et lovforslag, som hvis det vedtages i sin nuværende form, medfører en efterfølgende nedregulering i forhold til det meddelte tilsagn.

Ansøgninger om tilsagn om pristillæg modtaget af Energinet.dk før lovforslagets fremsættelse den 21. oktober 2015 og projekter påbegyndt inden den 1. juli 2015, berøres ikke af lovforslaget.

For det nærmere indhold af de foreslåede støtteordninger for perioden 2016-2020 og overgangsreglerne henvises i øvrigt til lovforslaget og bemærkninger hertil.

Link til lovforslaget på høringsportalen.

Administration af udbetaling af støtte til husstandsvindmøller

Det er Energinet.dk, der godkender ansøgninger om støtte og udbetaler støtte. Man skal således rette henvendelse til Energinet.dk for vejledning og for at komme på nettoafregningsordningen og få udbetalt støtte. Læs mere på Energinet.dks hjemmeside her.