Vejledning for amatørradio

Om reglerne for at anvende frekvenser til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten.

Anvende frekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten uden tilladelse

De frekvenser, der er afsat til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, kan ses i bilag 4 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Radioamatører kan anvende frekvenserne i bilag 4 uden frekvenstilladelse. Anvendelse af andre frekvenser end dem, der er nævnt i bilag 4, kræver frekvenstilladelse.

Mere om ansøg om frekvenstilladelse.

Uanset om anvendelsen af frekvenser i radioamatørbåndene sker med eller uden tilladelse, skal brugeren have et certifikat, der er gyldigt til betjening af radioanlægget, samt et kaldesignal. Begge dele udstedes af Energistyrelsen efter beståelse af en prøve.

Certifikater og kaldesignaler

Prøver med henblik på opnåelse af betjeningscertifikater afholdes primært af Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalforeninger. Energistyrelsen udsteder certifikater i kategori A, B og D efter en bestået prøve. Frekvenser og sendeeffekter for de enkelte kategorier af certifikater samt krav og begrænsninger fremgår af bilag 4 i bekendtgørelsen.

Udenlandske certifikater ligestilles under visse betingelser med beståede prøver.

Efter en bestået prøve kan Energistyrelsen udstede kaldesignal til anvendelse af frekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten. For at få et kaldesignal skal man anvende den digitale indberetningsløsning vedrørende frekvenstilladelser og kaldesignaler, hvor kaldesignaler udstedes til brugeren straks efter ansøgningen er indsendt via indberetningsløsningen. Kaldesignalet må tages i anvendelse umiddelbart efter, at kaldesignalet er blevet udstedt elektronisk. Energistyrelsen fremsender efterfølgende et kort med oplysninger om det udstedte certifikat og kaldesignal. Sagsbehandlingstiden kan være op til 15 arbejdsdage.

 

Der kan ansøges om et konkret kaldesignal. Hvis kaldesignalet er ledigt, bliver det tildelt. Kaldesignaler, som har været udstedt tidligere, tildeles ikke før, det har været tilbagekaldt i mere end 25 år. Ansøges der om et kaldesignal,der har været tilbagekaldt i mere end 24 år, får man oplyst, at kaldesignalet bliver ledigt inden for et år. Der kan ikke ansøges om disse kaldesignaler, før de er frigivet

Der kan også ansøges om et vilkårligt kaldesignal. Sammensætningen af kaldesignalet bliver genereret af systemet.

Gebyrer

Ernergistyrelsen opkræver et gebyr på 476 kr. for at deltage i en prøve. For udstedelsen af et certifikat med kaldesignal opkræver Erhvervsstyrelsen et gebyr på 333 kr.

For en genpart af certifikatet opkræver Energistyrelsen forud et gebyr på 81 kr. Genpart af certifikatet fremsendes, når styrelsen har modtaget beløbet.

Hvilket udstyr må bruges i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten?

Selvbygget udstyr, herunder udstyr købt som byggesæt, må frit bruges med de begrænsninger med hensyn til sendestyrke m.v., som er nævnt i bilag 4 i bekendtgørelsen. Herudover er det et krav, at udstyret ikke må kunne forstyrre anden brug af radiofrekvenser, og at det ikke må lade sig forstyrre af sådan anden brug.

Hvis andet radioudstyr bruges i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, skal det enten være typegodkendt efter de tidligere gældende regler (før 8. april 2000) eller overholde de væsentlige krav, være overensstemmelsesvurderet og påført relevant mærkning (efter den 8. april 2000).

Reglerne kan findes i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, herunder særligt i §§ 5 og 6.

Medbrugerproblemer

Radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten er fællesbånd. Det betyder, at frekvenserne kan anvendes samtidig af flere brugere. Klager over problemer, der skyldes andre radioamatørers brug af amatørradiofrekvenser, vil der normalt ikke kunne tages hensyn til. Anvendelse af amatørradiofrekvenser forudsætter, at brugerne viser hensyn til hinanden.

Støj forstyrrelser m.v.

Forstyrrelser kan dog være så betydelige, at de må betragtes som uacceptable for brugeren. I sådanne tilfælde kan man henvende sig til Energistyrelsen, der vil vurdere, om der er tale om forstyrrelser, som brugeren må affinde sig med, eller om forstyrrelsen er så alvorlig, at den bør afhjælpes eller reduceres.

Mere om Energistyrelsens procedure for behandling af klagesager vedrørende støj og forstyrrelser

Ændring af navn og adresse

Når en indehaver af et radioamatørkaldesignal ændrer adresse eller navn, skal ændringerne foretages direkte via indberetningsløsningen vedrørende Frekvenstilladelser og kaldesignaler.

Adresse- og navneændringer medfører, at Energistyrelsen skal udstede et nyt certifikat, hvilket dog er gebyrfrit. Når styrelsen modtager meddelelse om ændringer, vil ændringerne fremgå af frekvensregisteret, når ansøgningen er færdigbehandlet.

Er der spørgsmål vedrørende tilmelding til radioamatørprøve eller ansøgning om kaldesignal for radioamatører, kan man kontakte Ludmila Slawinska 33 92 72 99.

 

Mere om elektronisk ændring af adresse

Afmeldelse af kaldesignal

Hvis man vil afmelde sit kaldesignal, skal det ske skriftligt enten via mail til adressen ens@ens.dk eller brev.

Indehaveren vil få en bekræftelse fra Energistyrelsen på, at kaldesignalet er afmeldt.

Regler

Regler om anvendelse af frekvenser til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten findes i frekvensloven med tilhørende bekendtgørelser.

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelse om gebyrer i 2015 for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre

Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre (træder i kraft den 1. januar 2016)

Frekvensloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgning om amatørradio kan du kontakte Ludmila Slawinska på 33 92 72 99.

Kontaktinformationer til Energistyrelsen