Støtte til el fra solceller

El fra solceller støttes med pristillæg og nettoafregning.

Timebaseret nettoafregning

Solcelleanlæg tilsluttet egen elmåler (forbrugsinstallation) kan nettoafregne på timebasis. Timebaseret nettoafregning indebærer, at du ikke skal betale PSO og elafgifter af den el, som du producerer og forbruger inden for samme time. Værdien af den elproduktion, du selv kan forbruge inden for samme time, svarer således til de sparede omkostninger ved køb af elektricitet. Netvirksomheden i dit område kan dog opkræve en rådighedsbetaling for den elproduktion, som du selv forbruger. Lejere kan desuden nettoafregne produktionen fra et solcelleanlæg ejet af udlejer af ejendommen. Dette gælder både for private lejere og for erhvervslejere.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ønsker at nettoafregne, skal du først ansøge om et tilsagn om nettoafregning fra Energinet.dk, før du påbegynder, dvs. køber og/eller etablerer dit solcelleanlæg. Hvis du både ønsker at modtage pristillæg og nettoafregne, skal du være opmærksom på, at din ansøgning om tilsagn om hhv. pristillæg og nettoafregning skal indsendes samtidig. Du kan læse mere om nettoafregning og ansøgningsproceduren i nettoafregningsbekendtgørelsen og på SKATs hjemmeside.

Forhøjet støtte

Den midlertidigt forhøjede støtte til solceller, som vedtaget ved lov nr. 900 af 4. juli 2013, er sat i kraft pr. 11. februar 2015. Den forhøjede støtte har betydning for nye anlæg, der kan få del i puljen til private husstande samt for solcelleanlæg, der er købt i perioden 20. november 2012 til senest den 11. juni 2013 og kan omfattes af overgangsordningerne. Anlæg købt før 20. november 2012, som typisk vil være omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning, kan ikke komme i betragtning til den forhøjede støtte. Du kan læse nærmere om puljen og overgangsordningerne nedenfor.

20 MW pulje til private husstande

For at understøtte at private husholdninger fortsat investerer i solceller, har Folketinget med lov nr. 900 af 4. juli 2013 vedtaget midlertidigt forhøjede satser for nye solcelleanlæg på op til 6 kW pr. husstand inden for en pulje på 20 MW i årene 2013-2017. Fælles anlæg vil også kunne komme i betragtning til puljen. De forhøjede satser, der indgår i puljen, følger en faldende skala, der gives i ti år fra nettilslutningstidspunktet. Satsen afhænger af anlægstype, og hvilket år man opnår tilsagn fra puljen.

Pulje til private husstande på op til 6 kW pr. husstand

2015

2016

Kapacitet

60 MW

20 MW

Underpulje 1​ - lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private udlejningsejendomme)

102 øre/kWh

88 øre/kWh

Underpulje 2 - private personer (ikke omfattet af underpulje 1)

102 øre/kWh

88 øre/kWh

Underpulje 3 - Fælles anlæg organiseret i lav (opsat på tag eller integreret i bygning/ opsat på jord)

111/78 øre/kWh

94/72 øre/kWh

Underpulje 4 - Fælles anlæg (afdelinger i almen boligorganisation, ejerforeninger mv., opsat på tag eller integreret i bygning/ opsat på jord)

111/102 øre/kWh

94/88 øre/kWh

Ansøgning om pulje på 20 MW årligt

Første ansøgningsrunde til puljeordningen til private husstande blev igangsat den 16. marts 2015 og løb frem til den 31. maj 2015. Kapaciteten på 20 MW for henholdsvis 2013- og 2014-puljerne er overført til 2015, således at der i 2015 udbydes i alt 60 MW, som vil kunne opnå det for 2015 gældende pristillæg i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. I første ansøgningsrunde var puljen opdelt i de fire underpuljer, der fremgår ovenfor.

Energinet.dk afholder endnu en ansøgningsrunde i efteråret 2015, hvor den uudnyttede mængde watt fra den første ansøgningsrunde fordeles. De overskydende watt fra de fire underpuljer udgør 40,99 MW og slås sammen til en samlet pulje i anden ansøgningsrunde. Ansøgningsrunden afholdes fra den 1. oktober 2015 fra kl. 10.00 og løber frem til og med den 31. oktober 2015.

Den forhøjede afregning inden for puljerne vil kun kunne opnås til nye anlæg. Der gælder samme ansøgningsprocedure for pristillæg i puljerne som for det generelle pristillæg. Energinet.dk vil ikke kunne yde tilsagn om støtte til anlæg, som er etableret forud for tilsagn om støtte.

De nærmere regler for ansøgning og ansøgningsskemaer til puljen kan findes på Energinet.dk's hjemmeside.
 

Overgangsordninger

Der er vedtaget en række overgangsordninger, jf. lov nr. 900 af 4. juli 2013, som berettiger til forhøjet afregning (se skemaet nedenfor).

For at kunne blive omfattet af overgangsordningerne skal der være indgået en bindende og ubetinget aftale om køb af anlægget i perioden fra 20. november 2012 til senest den 20. marts 2013 henholdsvis den 11. juni 2013. Herudover skal der senest den 20. marts 2013 henholdsvis den 11. juni 2013 være foretaget mindst en af følgende handlinger for, at et anlæg kan blive omfattet af overgangsordningerne:

  1. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning.
  2. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf.
  3. Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning.
  4. Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget.

Handlingerne må ikke efterfølgende være trukket tilbage.

Størrelsen på de forhøjede støttesatser afgøres af det år, hvor anlægget er nettilsluttet og gives i ti år fra nettilslutningstidspunktet.
 

Anlæg købt senest den 20. marts 2013

 

 

 

 

Nettilslutningstidspunkt

2013

2014

2015

2016

Anlæg på max 400 kW

130 øre pr. kWh

116 øre pr. kWh

102 øre pr. kWh

88 øre pr. kWh

Fælles anlæg

145 øre pr. kWh

128 øre pr. kWh

111 øre pr. kWh

94 øre pr. kWh

Anlæg købt fra 21. marts 2013 og senest 11. juni 2013

 

 

 

 

Nettilslutningstidspunkt

2013

2014

2015

2016

Anlæg på taget eller integreret i en bygning

130 øre pr. kWh

116 øre pr. kWh

102 øre pr. kWh

88 øre pr. kWh

Fælles anlæg på taget eller integreret i en bygning

145 øre pr. kWh

128 øre pr. kWh

111 øre pr. kWh

94 øre pr. kWh

Fælles anlæg på jorden

90 øre pr. kWh

84 øre pr. kWh

78 øre pr. kWh

72 øre pr. kWh

Ansøgninger til overgangsordningerne skal rettes til Energinet.dk. Du kan læse nærmere om ansøgning til overgangsordningerne på Energinet.dks hjemmeside og finde svar på ofte stillede spørgsmål om overgangsordningerne her.

Administration af udbetaling af støtte til sol

Det er Energinet.dk, der godkender ansøgninger om støtte og udbetaler støtte. Man skal således rette henvendelse til Energinet.dk for vejledning og for at komme på nettoafregningsordningen og få udbetalt støtte. Se mere her

Øvrige ordninger

Procesvirksomheder kan søge tilskud til etablering af solceller fra puljen ”VE til proces” på betingelse af, at pristillægget for overskudsproduktion fravælges. Tilskuddet kan kombineres med nettoafregning. Du kan læse mere om ordningen her.