Udgifter til PSO

Støtten til vedvarende energi, decentral kraftvarme, forsyningssikkerhed mv. dækkes af elforbrugerne via PSO-tariffen.

På elområdet er den systemansvarlige virksomhed og netvirksomhederne pålagt en række forpligtigelser, det såkaldte PSO (public service obligations). Det er eksempelvis sikring af forsyningssikkerhed, udbetaling af pristillæg til miljøvenlig elektricitet samt forskning og udvikling i miljøvenlige elproduktionsteknologier.

Det er nærmere præciseret i elforsyningsloven, hvilke offentlige forpligtelser, der er tale om, og det er fastlagt, hvordan PSO-omkostningerne kan indregnes i virksomhedernes omkostninger og dermed i forbrugspriserne.

Alle priser, tariffer og betingelser skal anmeldes til Energitilsynet, som kontrollerer og godkender dem.