Elvarmeforbud

Der er forbud mod at etablere elvarme i alle nye og eksisterende huse med vandbårent centralsystem, hvis husene er eller vil blive kollektivt forsynede med individuel naturgas eller fjernvarme.

Energiministeren har således pålagt samtlige kommunalbestyrelser at forbyde elvarme i et brev af 6. maj 1994 - det er det såkaldte "elvarmeforbud". 

Lavenergihuse er dog undtaget fra forbuddet mod at etablere elopvarmning - jf. nedenfor.

Elvarmeforbuddet skal offentliggøres umiddelbart efter kommunalbestyrelsens beslutning. For ny bebyggelse skal forbuddet meddeles ejeren senest ved byggetilladelsens udstedelse.

Det er ikke tilladt

Der er forbud mod at etablere elvarme som hovedopvarmningskilde. Ejendomme med centralvarmeanlæg må således ikke fjerne radiatorer, varmtvandsbeholder m.v. og etablere elvarme i stedet.

Det er tilladt

Forbuddet gælder ikke: 

  • bebyggelse, der allerede har elvarme, når forbuddet meddeles.
  • hvis der sker en tilbygning til et hus med elvarme, uden at der etableres et helt nyt opvarmningssystem.
  • hvis det pga. byggetekniske forhold vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at installere et centralvarmesystem.
  • elpatroner i et vandbårent centralsystem eller eldrevne varmepumper.
  • elradiatorer og elvandvarmere, der fungerer som supplerende varmekilde, f.eks. til opvarmning af yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede lokaler.
  • elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse mv.

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning give dispensation fra et forbud i særlige tilfælde.

Lavenergihuse

I bygningsreglementet for småhuse er der fastsat maksimale ”energirammer” for boliger. En energiramme er varmebehovet til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.

Som et led i den samlede energispareindsats er bygningsreglementets energikrav til nybyggeri skærpet med 25-30% fra 2006.

Desuden indeholder bygningsreglementet nu en definition af to lavenergiklasser; for forbrug på hhv. ca. 25% (klasse 2) og 50% (klasse 1) mindre end energirammen.

Det er Erhvervs- og Byggestyrelsen, som står for udstedelsen af byggereglementerne.

Kommunalbestyrelsen kan ikke nedlægge forbud mod etablering af elopvarmning for eksisterende lavenergihuse.

Kommunalbestyrelsen skal give dispensation til ny bebyggelse, der opføres som lavenergihuse, fra forbud, som kommunalbestyrelsen har nedlagt mod etablering af elopvarmning.