Tilslutningspligt og forblivelsespligt

Kommunalbestyrelsen kan pålægge bebyggelser at tilslutte sig individuel naturgasforsyning eller fjernvarme.

Tilslutningspligten betyder, at forsyningsselskabet kan opkræve tilslutningsafgift eller en fast årlig afgift. Derimod har man ikke pligt til at aftage energi fra det kollektive anlæg.

Hvor gælder pligten? 

Kommunalbestyrelsen kan pålægge hele eller en del af kommunen tilslutnings- eller forblivelsespligt til enten individuel naturgasforsyning eller fjernvarme (bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg).

Hvem gælder pligten for?

Både ny og eksisterende bebyggelse kan blive pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt. Det kaldes tilslutningspligt, når en ejendom ikke er tilsluttet den kollektive varmeforsyning, på det tidspunkt, at kommunen udsteder påbuddet. Ejendomme, der allerede frivilligt har tilsluttet sig et varmeforsyningsanlæg, kan blive pålagt forblivelsespligt, så de skal forblive tilsluttet anlægget.

For eksisterende bebyggelse træder forpligtelsen i kraft 9 år efter, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutningen. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at en eksisterende ejendom tilsluttes det kollektive varmeforsyningsanlæg inden udløbet af 9 års fristen, når der er forsyningsmulighed fra anlægget. I så fald vil tilslutningspligten gælder fra det tidspunkt, at ejendommen skal have udskiftet væsentlige varmeinstallationer.

Forblivelsespligt gælder med det samme. Tilslutningspligt til nybebyggelse gælder fra tidspunktet for ibrugtagningen.

Hvad indebærer pligten?

En tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer alene, at man skal bidrage økonomisk til det kollektive varmeforsyningsanlæg og skal tillade, at de nødvendige tekniske anlæg bliver etableret. Det kollektive varmeforsyningsanlæg kan opkræve tilslutningsafgift og faste årlige afgifter. Tilslutningsafgiften er en engangsbetaling og kan ikke opkræves ved påbud om forblivelsespligt.

Der er ikke nogen aftagepligt. Man kan således godt etablere en alternativ varmekilde, som fx en varmepumpe, og aftage varme derfra, såfremt afgifterne til den kollektive forsyning betales.

Mere information om tilslutningspligtens betydning or ejendommens ejer.

Fritagelse og dispensation fra pligten

I nogle tilfælde er en ejendom fritaget fra tilslutnings- eller forblivelsespligt. Eksempelvis når ejendommen er indrettet med et vedvarende energianlæg, påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække eller er en lavenergibygning. Desuden skal kommunalbestyrelsen i visse tilfælde give dispensation, fx til folkepensionister og til nye lavenergibygninger.

Mere information om fritagelse og dispensation.

Pålæggelse af pligten

Kommunalbestyrelsen kan pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt på baggrund af et projektforslag eller i en lokalplan.

Pålægger kommunalbestyrelsen tilslutningspligt på baggrund af et projektforslag, skal dette blandt andet:

  • vise de konkrete ejendomme, der er omfattet
  • en tidsplan for den konkrete tilslutning
  • forbrugerøkonomien
  • retsvirkningerne
  • hvilke ejendomme, der ikke kan pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt

Områdets grundejere skal høres, inden kommunen træffer beslutning om tilslutningspligt. Grundejerne kan fx gøre opmærksom på, hvis de mener, at de falder ind under én af undtagelserne.

Kommunalbestyrelsens beslutning om tilslutnings- eller forblivelsespligt skal meddeles skriftligt til ejendommens ejer, og kommunalbestyrelsen skal tinglyse beslutningen på ejendommen.

Ny bebyggelse kan også pålægges tilslutningspligt i en lokalplan. En tilslutningspligt pålagt i en lokalplan reguleres af planloven. Denne procedure kræver ikke så konkrete vurderinger af pligten og forudsætter ikke, at kommunen har afgjort hvilken forsyning – fjernvarme eller naturgas – bebyggelsen skal tilsluttes. Planloven administreres af Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Læs mere

Se vejledningerne om tilslutningspligt i boksen i "læs mere". Der er en gammel vejledning fra 1998, som kun kan bruges i forhold til de bestemmelser, som ikke er ændret. Desuden er der udstedt en vejledningen til ændrede regler ved udstedelse af bekendtgørelsen i 2011, hvori bl.a. fritagelses- og dispensationsbestemmelserne bliver behandlet.