Et selskab skal have en tilladelse - en koncession - for at efterforske og indvinde olie og gas i Danmark.
Der var ved indgangen til 2014 i alt godt 55 platforme og 19 producerende olie- og gasfelter i den danske del af Nordsøen, som løbende udbygges. Mærsk Olie og Gas er operatør på 15 felter, mens DONG er operatør på tre felter og Hess på et felt.
Der er en række miljømæssige krav i forbindelse med efterforskning og produktion af kulbrinter. Det gælder bl.a. udledninger til vand og luft, energieffektiv indvinding samt krav om vurdering af projekters virkning på miljøet.
Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har en stor værdi og påvirker i høj grad samfundsøkonomien. Det sker via skatteindtægter, effekterne på handels- og betalingsbalancen samt via overskuddet fra olie- og gassektoren.
I forbindelse med olie-gasaktiviteterne indhentes en række data og information om olie/gas produktion, boringer og seismiske undersøgelser.
Den årlige rapport ”Danmarks olie- og gasproduktion samt anden anvendelse af undergrunden" giver et overblik over aktiviteterne i den danske olie- og gassektor. Rapporten kan downloades på denne side.
Energistyrelsen skal i henhold til loven offentliggøre visse ansøgninger og afgørelser vedr. efterforskning og produktion af kulbrinter. Her er ovesigt over aktuelle offentliggørelser samt lister med tidligere års offentligørelser.
Arbejdstilsynet har pr. 1. januar 2015 overtaget ansvaret for at føre tilsyn med sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg i Nordsøen og for at godkende de arbejder, der skal udføres offshore.