Offshoresektoren i den europæiske CO2-kvoteordning

I Danmark var ca. 380 produktionsenheder pr. 1. januar 2009 omfattet af CO2-kvoteordningen, heraf syv i offshoresektoren.

En offshore produktionsenhed er defineret som alle energiproducerende anlæg på alle platformene på et felt. Eksempelvis er Dan feltet defineret som en produktionsenhed, der omfatter alle energiproducerende anlæg på alle platformene på Dan feltet.

Fra 2005 har produktionsenhederne haft pligt til at overvåge, måle og indberette deres CO2-udledning. Samtidig med en udledningstilladelse har produktionsenhederne fået godkendt en plan for overvågning og måling. Hver produktionsenhed skal årligt i marts måned indberette sin CO2-udledning for foregående år til Energistyrelsen samt Kvoteregisteret. Ved udgangen af april måned returnerer hver produktionsenhed kvoter svarende til CO2-udledningen.

Hvis der etableres nye produktionsenheder kan der gives yderligere kvoter.

Miljøministeren sendte i marts 2007 en allokeringsplan for perioden 2008-2012 til godkendelse hos EU-Kommissionen. Allokeringsplanen beskriver tildelingens størrelse og kriterierne for tildelingen af gratis kvoter. Planen bygger på samme principper som for perioden 2005-2007, nemlig historiske udledninger.

Allokeringsplanen blev i august 2007 godkendt af Kommissionen og implementeret i dansk lov ved en ændring af kvoteloven, der trådte i kraft ved årsskiftet 2008.

I 2009 blev der vedtaget en ændring af kvotedirektivet, som skal gælde fra 2013 og frem. Ændringen vil bl.a. medføre, at gratiskvoter til produktionsenheder omfattet af kvotesystemet vil blive tildelt ud fra andre kriterier end hidtil og på ensartet måde i hele EU. Der vil ikke længere kunne gives gratiskvoter til produktion af el og tildeling til eksempelvis industri vil blive baseret på fælles benchmarks inden for brancherne baseret på f.eks. de 10 pct. mest effektive produktionsenheder til at producere et bestemt produkt. Ændringerne vil medføre, at EU-Kommissionen vil udstede et antal forordninger i løbet af 2010 og i begyndelsen af 2011.

Yderligere information om kvoteordningen findes på Energistyrelsen hjemmeside, under CO2-kvoter.