Statens indtægtskilder

Statens indtægtskilder fra olie- og gasindvindingen i Nordsøen

Skatter og afgifter sikrer staten en indtægt fra produktionen af olie og gas. SKAT administrerer opkrævningen af selskabs- og kulbrinteskatten, mens Energistyrelsen tager sig af overskudsdeling samt produktions-, olierørlednings- og dispensationsafgiften. Desuden fører Energistyrelsen teknisk tilsyn med målingen af olie- og gasproduktionen, der indgår i grundlaget for beregningen af statens indtægter.

I det følgende gennemgås statens indtægtskilder med udgangspunkt i gældende regler for 2011. Detaljerede oplysninger findes under Økonomi (under Felter og produktion) og i årsrapporten for Danmarks olie og gasproduktion bilag E.

Selskabsskat

Selskabsskatten er statens vigtigste indtægtskilde på olie- og gasområdet.

Kulbrinteskat

Kulbrinteskatten blev indført i 1982 med det formål at beskatte ekstraordinært høje fortjenester, for eksempel som følge af høje oliepriser.  

Produktionsafgift

I ældre tilladelser indgår et vilkår om betaling af produktionsafgift eller royalty, som beregnes på grundlag af værdien af de producerede kulbrinter fratrukket transportomkostninger. Nye tilladelser indeholder ikke krav om betaling af produktionsafgift.  

Overskudsdeling

Med virkning fra 1. januar 2004 og frem til 8. juli 2012 betaler bevillingshaverne og deres partnerne i Eneretsbevillingen 20 pct. af overskuddet før skat og før nettorenteudgifter.  

Olierørledningsafgift

DONG Oil Pipe A/S ejer olierørledningen mellem Gorm feltet og Fredericia. Danske brugere af rørledningen betaler DONG Oil Pipe A/S en tarif, som omfatter et fortjenstelement på fem pct. af værdien af den transporterede råolie. DONG Oil Pipe A/S betaler 95 pct. af fortjenstelementet videre til staten i olierørledningsafgift.  

Dispensationsafgift

Ved en undtagelse fra pligten til at tilslutte sig og transportere olie i rørledningen fastsættes vilkår om, at der skal betales en afgift til staten på fem pct. af råolie- og kondensatværdien.  

DONG E & P A/S 

Under tildeling af tilladelser i 4. og 5. runde samt i åben dør området til og med 2004 har DONG E&P A/S en betalende andel på 20 pct. I visse tilfælde har DONG E&P A/S suppleret denne andel ved på kommercielle vilkår at købe yderligere andele i tilladelsen. DONG E&P A/S indgår på lige fod med de andre selskaber i de enkelte tilladelser, og derfor betaler selskabet skatter og afgifter til staten. Derudover bidrager Dong Energy’s olie- og gasaktiviteter til en del af det aktieudbytte, staten får fra sine aktier i Dong Energy.   

Nordsøfonden

Staten deltager gennem Nordsøfonden med 20 pct. i alle nye tilladelser tildelt fra og med 2005. Endvidere indtræder staten med 20 pct. i DUC fra 9. juli 2012. Overgangen fra overskudsdeling til statsdeltagelse betyder i princippet ikke noget for statens indtjening. Nordsøfonden er skattepligtig, hvorfor indtægterne fra statsdeltagelse fremgår flere steder, herunder i selskabs- og kulbrinteskatteindtægterne. Nordsøfondens overskud efter skat tilfalder staten. Det bemærkes dog, at Nordsøfonden først skal afvikle fondens gæld og finansiere løbende investeringer, før staten modtager overskud fra fonden.  Yderligere oplysninger om Nordsøfonden kan findes på www.nordsoeen.dk.