Vedvarende Energi

Bioenergi, vindenergi og andre former for vedvarende energi adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale. Her kan du læse om forskellige typer af vedvarende energi, og hvordan de bliver støttet økonomisk.
Biomasse er en fælles betegnelse for det organiske stof, som dannes når planterne vokser ved fotosyntese med solen som energikilde. Ved afbrænding eller anden form for forarbejdning eller konvertering kan biomasse anvendes til fremstilling af bioenergi, som er en værdifuld, lagerbar og vedvarende energikilde.
Biogasproduktionen vokser og forventes at blive mere end tredoblet fra 2012 til 2020. Man kan få tilskud til at bruge biogas i stedet for naturgas til forskellige anvendelser. Energistyrelsen har ansvar for reglerne om tilskud til biogas.
Bølgekraftanlæg er en lovende, men endnu relativt ny form for teknologi til udnyttelse af vedvarende energi. Danmark har tre anlæg fra flere forskellige koncepter i test på havet.
Store mængder geotermisk energi findes i den danske undergrund i form af varmt saltvand. En del af energien kan udnyttes til fjernvarme, hvor de rette betingelser findes i undergrunden, og afsætningsmuligheder er til stede på overfladen.
Solenergi anvendes i Danmark til produktion af varme til opvarmning af huse og fjernvarme med solfangere samt til produktion af el med solceller.
Der er kun et delvist statistisk grundlag for at vurdere udbredelsen af mindre varmepumper, men det anslås, at der er installeret over 50.000 små varmepumper til opvarmning i boliger og ca. 5.000 større anlæg til blokopvarming, landbrug og industri m.v.
Udviklingen på vindmølleområdet har siden starten af 1980'erne og i særdeleshed de sidste 10-15 år gået stærkt. I dag indgår vindmøller med et betydeligt bidrag til elforsyningen i Danmark og udbygningen fortsætter.