Biomasse

Biomasse er en fælles betegnelse for det organiske stof, som dannes når planterne vokser ved fotosyntese med solen som energikilde. Ved afbrænding eller anden form for forarbejdning eller konvertering kan biomasse anvendes til fremstilling af bioenergi, som er en værdifuld, lagerbar og vedvarende energikilde.

Biomasse i form af træ var menneskets oprindelige energikilde til lys, varme og madlavning, og biomasse er stadig den mest betydningsfulde form for vedvarende energi. Ifølge Energistyrelsens energistatistik udgør biomasse mere end 2/3 af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi i 2013. Biomasse kan, i modsætning til fluktuerende energikilder som vind og sol, lagres på en simpel og effektiv måde. Dette gør biomasse til en vigtig del af et fremtidigt energisystem med meget vedvarende energi.

I dag anvendes mange former for biomasse i produktion af bioenergi, herunder vegetabilsk biomasse så som halm, træ, alger osv., animalsk biomasse så som husdyrgødning, spildevand og spildevandsslam samt andet bionedbrydeligt affald. På denne side kan du læse mere om fast biomasse. 

Fast biomasse

Anvendelse af biomasseressourcer til energi i Danmark i perioden 1990-2013, Kilde: Energistyrelsen, Energistatistik 2013.

Anvendelse af biomasseressourcer til energi i Danmark i perioden 1990-2013, Kilde: Energistyrelsen, Energistatistik 2013.

Det forventes at der forsat vil blive brugt mere biomasse i den danske energiforsyning i de kommende år. Andelen af vedvarende energi i Danmark vil forventeligt udgøre ca. 38 pct. i 2020, heraf vil over halvdelen være produceret på baggrund af biomasse. Det forventes at anvendelsen af biomasse i 2020 vil stige til 148 PJ (Kilde: Energistyrelsens Klima- og energifremskrivning 2014).

Politiske rammevilkår

Anvendelsen af biomasse fremmes især gennem tilskud og afgiftsfritagelse. Der gives pristillæg til anvendelse af biomasse til elproduktion og anvendelsen af biomasse er fritaget energi- og CO2-afgifter. 

Biomassepotentialer

Biomassepotentialer beskriver de tilgængelige mængder biomasse, der unders forskellige antagelser kan anvendes til energi. Den danske biomasseressource, der anvendes til energiformål, kommer hovedsageligt fra rest- og biprodukter fra land- og skovbrug. Biomasseressourcen i Danmark udnyttes kun delvist, hvilket betyder at der forsat er et uudnyttet potentiale. Læs mere om biomassepotentialer her.

Bæredygtighed

Anvendelse af biomasse har indvirkning på det globale kulstofkredsløb og dermed også på niveauet af drivhusgasser i atmosfæren. Der er opstillet scenarier for, hvorledes brugen af biomasse kan skabe ændringer i anvendelse af landrugsarealer og dermed ændringer i det globale kulstofkredsløb, bl.a. af IPCC. Foruden klimapåvirkninger kan brugen af biomasse have konsekvenser for biodiversitet, miljø og sociale forhold, hvilket er vigtige parametre i forhold til biomassens bæredygtighed. 

Analyse af anvendelsen af bioenergi

Som en del af Energiaftalen fra 2012, fik regeringen udarbejdet en analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark. Analysens fokus var, om der er de rette vilkår for en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den danske energiforsyning. Læs mere om bioenergi analysen her