Biomassepotentialer

På denne side beskrives nationale og globale potentialer for anvendelse af biomasse til energiformål.

I 2010 blev der i Danmark høstet 18 mio. tons tørstof til foder, fødevarer, strøelse, energi m.m. Heraf blev knapt 4 mio. tons anvendt til energiformål. Hovedparten af den danske biomasse, der anvendes i energiproduktion, stammer fra rest- og biprodukter fra primært halm og husdyrgødning.  Det vurderes, at der i 2009 blev efterladt et uudnyttet teknisk potentiale på ca. 9 mio. ton svarende til 98 PJ (Kilde: Analyse af bioenergi, 2014).

Biomassepotentiale i Danmark

Udvikling af arealanvendelsen i Danmark er central, når man forsøger at fastlægge den fremtidige mængde biomasse til energiproduktion. Hvis biomassepotentialet skal stige, uden at påvirke arealanvendelsen, må produktiviteten i landbruget og/eller udnyttelsen af rest- og biprodukter stige. Forskellige scenarier fremskriver forskellige udviklinger i brugen af biomasse, hvorfor biomassepotentialet i 2050 varierer mellem ca. 200 og 700 PJ. Læs mere om vurdering af det danske biomassepotentiale i Energistyrelsens Analyse af bioenergi eller i +10 mio. tons planen et samarbejde mellem KU og AU.

Globalt biomassepotentiale

Biomasse er en internationalt handlet ressource, hvoraf Danmark importerer en stadigt stigende mængde af bl.a. skovflis og træpiller. Der er store usikkerheder forbundet med vurderingen af det samlet globale biomassepotentiale. Usikkerheden skyldes en række væsentlige faktorer så som klimaforandringernes betydning for den fremtidige arealanvendelse. Det tekniske potentiale vurderes til 500 EJ årligt, hvoraf det økonomiske potentiale ligger i intervallet 100-300 EJ årligt. IPCC har foretaget en fremskrivning af det globale biomassepotentiale frem mod 2050 med udgangspunkt i fire scenarier. Læs mere om vurderingen af det globale biomassepotentiale her.

Forskellige typer potentialer

Biomassepotentialer kan opgøres på flere forskellige måder. Oftest anvendes betegnelsen det tekniske potentiale, som udgør den del af det teoretiske potentiale, der er teknisk muligt at indsamle og anvende. Det økonomiske potentiale anvendes om betegnelsen af den del af det tekniske potentiale, der kan betale sig at udnytte. Dette potentiale er stærkt påvirket af faktorer så som alternativ anvendelse af biomasse, markedspriser og politiske incitamenter. Hvis der samtidig tages hensyn til miljømæssige og sociale værdier er der tale om et bæredygtigt potentiale. Herunder inddrages bl.a. faktorer så som beskyttelse af biodiversitet, reduceret klimapåvirkning og sociale rettigheder.