Kystnære havvindmøller

Staten udbyder 350 MW havvindmølleparker i kystnære placeringer, som skal stå færdige i 2020. Denne side er henvendt til borgere. For information om udbuddet rettet mod potentielle bydere henvises til den engelske hjemmeside www.ens.dk/nearshorewind.

Nyheder


15.04.2016 Sejerø Bugt trækkes fra udbud om kystnære havvindmøller

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har sammen med forligskredsen bag Energiaftalen af marts 2012 besluttet, at det ikke længere skal være muligt at byde på etableringen af en havvindmøllepark på den udpegede placering i Sejerø Bugt i udbuddet af 350 MW kystnære havvindmøller. Udbuddet af 350 MW kystnære havvindmøller er en del den aftale, som blev indgået med vedtagelsen af ovennævnte energiforlig. 

Sejerø Bugt placeringen er for nærværende udelukket som placering, fordi miljøundersøgelserne for det undersøgte projekt viser, at det ikke kan udelukkes, at sortænderne i det nærtliggende fuglebeskyttelsesområde kan lide skade. Idet projektet er ikke længere er relevant, betragter vi derfor VVM-processen som afsluttet.


17.02.2016 Et casestudie er foretaget for at undersøge kystnære vindmøllers indvirkning på huspriser. 

COWI og Københavns Universitet er igang med at foretage en undersøgelse for Energistyrelsen angående vindmøllers indvirkning på huspriser. Undersøgelsen forventes færdig i april 2016. En del af undersøgelsen er et casestudie af kystnære vindmøllers indvirkning på huspriser, som er foretaget i forbindelse med det kystnære udbud. Resultatet af casestudiet kan ses her.


NyhedsarkivBaggrund

I Energiaftalen fra marts 2012 besluttede alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance, at der i 2020 skal være opstillet 450 MW kystnære havvindmøller. Læs rammerne for de kystnære havvindmøller her.

I vækstaftalen fra juli 2014 blev udbuddet reduceret til 350 MW. Du kan læse mere om vækstaftalen her.

350 MW kystnære havvindmøller vil kunne producere, hvad der svarer til 350.000 husstandes elforbrug.

Energistyrelsen er ansvarlig for udbuddet af de seks udvalgte kystnære havvindmølleområder. Udbuddet er et såkaldt multi-site-udbud på 350 MW i alt, og kun nogle af områderne ventes at blive udnyttet. Udbuddet afgøres i foråret 2016.

Forud for, at der kan afgives bud, bliver der udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for hvert af de 6 områder. Som led i VVM-processen er der 2 såkaldte "offentlighedsfaser", hhv. primo 2014 og medio 2015, hvor borgere kan komme med kommentarer til, hvad der undersøges i forbindelse med projekterne. Den samlede tidsplan er angivet nedenfor.
VVM-redegørelserne forventes at blive offentliggjort i løbet af foråret 2015, og lægges løbende ud på undersiderne for hvert af de seks områder.

Når de enkelte VVM-redegørelser er offentliggjort, bliver de lagt ud på de enkelte undersider, som findes under "De seks områder", sammen med information om tid og sted for borgermøder i de enkelte områder.
 

Tidsplan for udbuddet af kystnære havvindmøller

I menuen kan du orientere dig om baggrunden for de kystnære havmøller og finde sider med information om de enkelte områder.

For at følge udbudsprocessen gå til den engelske hjemmeside