Kystnære havvindmøller

Staten udbyder 350 MW havvindmølleparker i kystnære placeringer, som skal stå færdige i 2020. Denne side er henvendt til borgere. For information om udbuddet rettet mod potentielle bydere henvises til den engelske hjemmeside www.ens.dk/nearshorewind.

Nyheder


15.04.2016 Sejerø Bugt trækkes fra udbud om kystnære havvindmøller

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har sammen med forligskredsen bag Energiaftalen af marts 2012 besluttet, at det ikke længere skal være muligt at byde på etableringen af en havvindmøllepark på den udpegede placering i Sejerø Bugt i udbuddet af 350 MW kystnære havvindmøller. Udbuddet af 350 MW kystnære havvindmøller er en del den aftale, som blev indgået med vedtagelsen af ovennævnte energiforlig. 

Sejerø Bugt placeringen er for nærværende udelukket som placering, fordi miljøundersøgelserne for det undersøgte projekt viser, at det ikke kan udelukkes, at sortænderne i det nærtliggende fuglebeskyttelsesområde kan lide skade. Idet projektet er ikke længere er relevant, betragter vi derfor VVM-processen som afsluttet.


17.02.2016 Et casestudie er foretaget for at undersøge kystnære vindmøllers indvirkning på huspriser. 

COWI og Københavns Universitet er igang med at foretage en undersøgelse for Energistyrelsen angående vindmøllers indvirkning på huspriser. Undersøgelsen forventes færdig i april 2016. En del af undersøgelsen er et casestudie af kystnære vindmøllers indvirkning på huspriser, som er foretaget i forbindelse med det kystnære udbud. Resultatet af casestudiet kan ses her.


05.01.2016 Den sammenfattende redegørelse for Sæby er nu færdig og er i høring hos den relevante kommune.

Den sammenfattende redegørelse findes ved at klikke på parkens navn ovenfor. Øvrigt materiale vedrørende Sæby kan findes under -> De seks områder -> Sæby, samt under offentliggjort materiale. 15.12.2015 Sammenfattende redegørelser for Vesterhav Syd, Vesterhav Nord samt Bornholm er nu færdige og er i høring hos de relevante kommuner.

 DedededejsakjdskjdDeDDe deDe sammenfattende redegørelser findes ved at klikke på parkens navn ovenfor eller under de enkelte områder, hvor det øvrige område specifikke data ligger. De sammenfattende redegørelser for den føreste høring af Sejerø Bugt og Småland er ligeledes offentliggjort (se nedenfor). Den sammenfattende redegørelse for Sæby forventes snarest.


14.12.2015 Supplerende offentlig høring af VVM-redegørelse for Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt

 Naturstyrelsen og Energistyrelsen har udsendt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Sejerø Bugt- og Smålandsfarvandet Havmølleparker med søkabler og tilhørende landanlæg i 8 ugers supplerende offentlig høring.

Den oprindelige høring af VVM-redegørelserne blev afsluttet d. 23. september 2015. De oprindelige VVM-redegørelser for Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet viste, at det ikke kunne afvises, at bestanden af sortænder ville lide skade, hvis mere end ét af områderne bliver udbygget med havvindmøller. Der er siden beregningerne er foretaget offentliggjort ny viden, som viser, at bestanden af sortænder er betydeligt større end tidligere antaget. VVM-redegørelserne er derfor blevet revideret i lyset af den nye viden om sortænder og sendes nu i ny supplerende offentlig høring. Konklusionen viser nu, at det er muligt at bygge samlet op til 350 MW havvindmøller på placeringerne i Sejerø Bugt- og Smålandsfarvandet, dog for Sejerø Bugts vedkomne på et beskåret areal.

Konklusionerne i de nye VVM-redegørelser er blevet testet af en tredjepart. Eksperterne er ikke enige om hvilken metode, der er bedst til at vurdere risikoen for sortænder. Derfor er 3. partskonsulenterne er nu blevet sat i gang med at gen-beregne datagrundlaget med den alternative metode. Den metode der er anvendt i VVM-redegørelsen ses som den mere konservative metode, hvorfor dette ikke ændrer på, at Energistyrelsen vurderer, at VVM-redegørelserne er fuldgyldige i sig selv. Det videre arbejde handler primært om at blive klogere på hvilken metode, der er den rigtige at bruge fremadrettet i  VVM-redegørelser

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen kan fremsendes til nst@nst.dk 

eller per brev til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø.

Anfør J.nr.: NST-131-00193 for Sejerø Bugt Havmøllepark og J.nr.: NST-131-00194 Smålandsfarvandet Havmøllepark

Fristen for indgivelse af bemærkninger er mandag d. 8. februar 2016 

Supplerende bemærkninger vil blive behandlet sammen med de høringsvar, som er indkommet i første høringsfase.  Hvis du har afgivet høringssvar i forbindelse med første høringsperiode, vil det blive behandlet sammen med høringssvar for denne supplerende høring.

Her findes et overblik over ændringer i VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet. VVM-redegørelserne samt baggrundsmaterialet kan findes under fanen Offentliggjort materiale.


Nyhedsarkiv


Baggrund

I Energiaftalen fra marts 2012 besluttede alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance, at der i 2020 skal være opstillet 450 MW kystnære havvindmøller. Læs rammerne for de kystnære havvindmøller her.

I vækstaftalen fra juli 2014 blev udbuddet reduceret til 350 MW. Du kan læse mere om vækstaftalen her.

350 MW kystnære havvindmøller vil kunne producere, hvad der svarer til 350.000 husstandes elforbrug.

Energistyrelsen er ansvarlig for udbuddet af de seks udvalgte kystnære havvindmølleområder. Udbuddet er et såkaldt multi-site-udbud på 350 MW i alt, og kun nogle af områderne ventes at blive udnyttet. Udbuddet afgøres i foråret 2016.

Forud for, at der kan afgives bud, bliver der udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for hvert af de 6 områder. Som led i VVM-processen er der 2 såkaldte "offentlighedsfaser", hhv. primo 2014 og medio 2015, hvor borgere kan komme med kommentarer til, hvad der undersøges i forbindelse med projekterne. Den samlede tidsplan er angivet nedenfor.
VVM-redegørelserne forventes at blive offentliggjort i løbet af foråret 2015, og lægges løbende ud på undersiderne for hvert af de seks områder.

Når de enkelte VVM-redegørelser er offentliggjort, bliver de lagt ud på de enkelte undersider, som findes under "De seks områder", sammen med information om tid og sted for borgermøder i de enkelte områder.
 

Tidsplan for udbuddet af kystnære havvindmøller

I menuen kan du orientere dig om baggrunden for de kystnære havmøller og finde sider med information om de enkelte områder.

For at følge udbudsprocessen gå til den engelske hjemmeside