Vesterhav Syd

Havvindmøllesitet Vesterhav Syd ligger i Vesterhavet ud for Ringkøbing Fjord, nordvest for Hvide Sande. Sitet kan rumme op til 200 MW havvindmøller.

Den offentlige høring af VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd er afsluttet.

Den foreløbige VVM-redegørelse blev offentliggjort d. 5. maj 2015 var i høring frem til den 30. juni 2015. VVM-redegørelsen (inklusive et ikke-teknisk resume) kan findes til højre under Dokumenter. Baggrundsrapporterne kan findes på undersiden Offentliggjort materiale, der findes i menuen til venstre. Den sammenfattenderedegørelser, der behandler alle indkomne høringssvar, er nu færdig og er til høring i de relevante kommuner. Den kan læses her.

Der er indkommet høringssvar fra følgende myndigheder og kommuner:

  • Trafikstyrelsen
  • Erhvervsstyrelsen
  • Vejdirektoratet
  • Kystdirektoratet
  • Ringkjøbing-Skjern Kommune
  • Forsvarsministeriet

Samtlige høringssvar fra myndigheder og kommuner kan findes i en samlet fil her.

Høringssvar fra organisationer og andre interessenter kan findes i en samlet fil her.

Høringssvar fra borgere er opdelt i fem dele med oversigt på første side. Se nedenfor:   

1. Visualisering, natur, støj og turisme - del 1

2. Visualisering, natur, støj og turisme - del 2

3. Visualisering, natur, støj og tursime - del 3

4. Visualisering, natur, støj og turisme - del 4

5. Kabler og anlæg på land
 

 

Involvering af borgere i processen 

En eventuel havvindmøllepark ved Vesterhav Syd er VVM-pligtig, hvilket vil sige at der skal udarbejdes en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse). Denne VVM-redegørelse er udarbejdet af Energinet.dk og Naturstyrelsen, som også har foretaget øvrige forundersøgelser af havbundsforhold, vind- og strømforhold, m.v. 
Til dette formål har de fået en forundersøgelsestilladelse.


1. offentlighedsfase og borgermøde

Interesserede borgere er blevet inddraget i VVM-processen af to omgange. Første gang var i starten af 2014, hvor der i 1. offentlighedsfase, som også blev kaldt "idéfase", blev afholdt et borgermøde den 30. januar på Holmsland Idræts- og kulturcenter Bandsbyvej 2 i Kloster, Ringkjøbing.

På borgermødet præsenterede Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk projektet og dets mulige miljøpåvirkninger. Her havde alle borgere og øvrige interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag og idéer til emner, som skulle have særligt fokus i VVM-redegørelsen.

Idéoplægget til borgermødet, med de overordnede rammer for havvindmølleparken og kabelanlæg, kan ses her: Ideoplæg til VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark

På baggrund af resultaterne fra dette møde og den samtidige høringsperiode blev rammerne lagt for, hvad der skulle undersøges i VVM-redegørelserne.

2. offentlighedsfase og borgermøde

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterede Energinet.dk til endnu et borgermøde, som fandt sted torsdag d. 21. maj 2015 i Ringkøbing. Her blev projektet og de vurderede miljøeffekter præsenteret og der var mulighed for debat. Energistyrelsen deltog også og fortalte bl.a. om baggrunden for projektet og myndighedsarbejdet.

Præsentationen fra mødet kan findes her.

Visualiseringspræsentation kan findes her.


Tidsplan for udbuddet af kystnære havvindmøller

Tidsplanen for udbuddet, f.eks. hvornår udbuddet afgøres og hvornår en eventuel havvindmøllepark ved Vesterhav Syd vil stå færdig, kan ses på forsiden her.
 

Baggrund

I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det vedtaget at udpege områder til opstilling af kystnære havvindmøller. Efter en screening blev 6 seks områder udvalgt, herunder Vesterhav Syd. Parken skal kunne huse en kapacitet på op til 200 MW, hvis den etableres.

Vesterhav Syd Havvindmøllepark skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 4 km fra kysten nordvest for Hvide Sande og vil bestå af havvindmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Mølletypen er ikke endelig afgjort, men kan være fra 3MW til 10MW pr. mølle med en højde på hhv. 123 meter og 220 meter.

Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land med tilslutning til det eksisterende stationsanlæg. Projektområdet på land omfatter to ilandføringspunkter, hvor landkablet løber fra kysten ved hhv. Holmsland Klitby ved Klegod og Tyvmose Bjerg ved Tyvmose nordpå i ét tracé til 60/10 kV station Søndervig og videre til 150/60 kV station Lem Kær ved Klaptoft.

Koordinater for undersøgelsesområdet (.xls-format)
Koordinater for undersøgelgesområdet (.pdf-format)

Tilladelse til forundersøgelse

Læs om VVM-processen for havmølleparken og landanlægget på Naturstyrelsens hjemmeside.