Handlingsplaner, statslige reservationer, screeninger mv.

Få et overblik over udarbejdede handlingsplaner, statslige screeninger, planlægningen af fremtidens havmøllepark og gennemførte analyser om fremme af konkurrencen ved etablering af havmølleparker i Danmark.

Her på siden finder du information om analysearbejdet, som Energistyrelsen har foretaget vedrørende havvindmøller. Det drejer sig om:

Placering af kystnære havvindmøller

Havmølleudvalget har peget på 15 kystnære områder, som er egnede til opstilling af havvindmøller. Screeningsrapporten kortlægger arealinteresserne på havet i området ud til 20 km fra kysten med det formål at finde placeringer til havmølleparker. Ingen af de udpegede områder ligger tættere end 4 km på kysten, og fjorde og lukkede farvande er udelukkede af hensyn til den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Der er endvidere udarbejdet en visualiseringsrapport og en strategisk miljøvurdering. Screeningen har dannet grundlag for en politisk aftale om udbygning med 500 MW kystnær havvind. Se mere på Kystnære havmølleparker

Screening af kystnære havmøller, okt. 2012

Høringsnotat efter emne med kommentar, okt. 2012

Summarisk høringsnotat kystnær screening, okt. 2012

Visualisering af kystnære vindmøller, juni 2012 (20 MB)

Strategisk miljøvurdering af kystnære havvindmøller, juni 2012

Høringssvar

Energistyrelsen har modtaget 190 høringssvar samt tre underskriftsindsamlinger i forbindelse med screeningsrapporten. De indkomne svar er opdelt i myndigheder, kommuner, landsdækkende organisationer, lokale organisationer, virksomheder, borgere ved Køge Bugt, borgere ved Halsnæs og Nyrup Bugt samt borgere ved andre områder.

Myndigheder
Kommuner
Landsdækkende foreninger og organisationer
Lokale foreninger og organisationer
Virksomheder

Borgere Halsnæs og Nyrup Bugt
Borgere Køge Bugt
Borgere andre områder

Bilag A Underskriftsindsamling Foreningen Køge Bugt Naturstrand
Bilag B Underskriftsindsamling Helenekilde
Bilag C Underskriftsindsamling Køge Bugt

Reservation af arealer til havvindmølleparker

På vegne af den tidligere klima-, energi- og bygningsminister offentliggjorde Energistyrelsen de 6 hovedområder, som Havmølleudvalget har identificeret som mest relevante for udbygning med storskala havvind, og som fremover vil være lukket for opstilling af havmøller uden for en statslig udbudsrunde. De såkaldte åben-dør-ansøgninger vil blive afvist i disse områder.

Reservationerne skal være med til at sikre, at der er arealer til rådighed til storskala havmølleparker efter 2020.

Ministerbrev om reservationer
Oversigt over reserverede områder
Koordinater for reserverede områder

Læs mere om udpegning af kystnære havmølleområder og udbudsmodel her

Deloittes analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havvindmølleparker i Danmark

Det forhenværende Klima- og Energiministerie igangsatte en analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havvindmølleparker i Danmark med det formål, at granske en analyse af den danske udbudsmodel ud fra et finansielt og selskabsøkonomisk perspektiv og at komme med anbefalinger til, hvilke udbudsmodeller der vil være hensigtsmæssige at anvende ved kommende udbud af havvindmølleparker, så der sikres størst mulig konkurrence om de udbudte koncessioner.

Rammebetingelserne skal samtidig sammensættes på en sådan måde, at et tilstrækkeligt antal investorer finder udbuddene af havmøller interessante, således at konkurrencen om de udbudte koncessioner bliver effektiv, og således at udbygning med havmøller lever op til de politisk fastsatte mål for udbygningen og gennemføres omkostningseffektivt.

Deloittes "Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark" - Hovedrapport

Deloittes "Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark" - Sammenfatning

Deloittes sammenfatning på engelsk: "Analysis on the furthering of competition in relation to the estab-lishment of large off-shore wind farms in Denmark"

Opdatering af Fremtidens Havvindmølleparker 2025

Energistyrelsen nedsatte ultimo 2005 havvindmølleudvalget med tilhørende referencegruppe. Udvalget for fremtidens havvindmøller offentliggjorde i 2007 rapporten "Fremtidens Havmølleplaceringer - 2025". Rapporten anviser, hvor nye havmølleparker på havet kan placeres. 
Efter at have vægtet hensyn til konkurrerende arealinteresser har udvalget peget på syv hovedområder med et samlet areal på godt 1000 km2 til udbygning med stor-skala havvind. Indenfor disse arealer kan der placeres op til 23 havmølleparker, hver med en installeret effekt på 200 MW. Efter udbud af de første 400 MW er denne analyse opdateret i 2011. Det er de seks resterende placeringer der er vurderet i forhold til opdaterede arealinteresser.

Stor-skala havmølleparker i Danmark - Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer (April 2011)

Havmøllehandlingsplan 2008

Som opfølgning på den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 blev havmøllehandlingsplanen 2008 udarbejdet på basis af havmølleudvalgets rapport og anbefalinger. Handlingsplanen definerer bl.a. en udbygning med 400 MW i Kattegat mellem Anholt og Djursland.

Havmøllehandlingsplan 2008

Screening af havområder i 2003 og 2004

Som et tidligt led i planlægningen for udbud af havvindmøller gennemførte Energistyrelsen også tre screeninger af mulige havområder i perioden august 2003 til august 2004. Den første screening blev gennemført i august 2003, og omfattede områderne ved Horns Rev ud for Blåvandshuk i Vesterhavet, syd for Læsø i Kattegat, Lysegrund ud for Nord-sjælland i Kattegat og Kriegers Flak i Østersøen. Indkomne høringssvar samt sammenfatning af høringssvar på første screening:  

- Liste over indkomne høringer
-Borgere
- Internationale høringssvar
- Organisationer og virksomheder
- Regionale og lokale myndigheder
- Statslige myndigheder
- Sammenfatning af høringssvar

Efterfølgende i april 2004, efter indgåelsen af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004, gennemførte Energistyrelsen en screening af et havområde ved Omø Stålgrunde. Indkomne høringssvar samt sammenfatning af høringssvar på anden screening:

- Høringssvar
- Sammenfatning af høringssvar

Endelig sendte Energistyrelsen i august 2004 en screening af havområde ved Rødsand og Gedser i offentlig høring.

Indkomne høringssvar samt sammenfatning af høringssvar på tredje screening:

- Høringssvar
- Sammenfatning af høringssvar