Den grønne ordning

Det tidligere Klima- og Energiministerie oprettede i 2009 en grøn ordning, som har til formål at yde tilskud til initiativer, som iværksættes for at fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller på land.

Efter den grønne ordning kan kommunerne søge tilskud hos Energinet.dk til projekter, der styrker landskabet og de rekreative muligheder i kommunen og til kultur og informationsaktiviteter. Det kan fx være tilskud til etablering af en ny natursti og materiale til undervisning i klima- og energi.

Størrelsen på den pulje kommunen kan komme til at råde over afhænger af, hvor mange og hvor store nye vindmøller, der konkret bliver sat op, og vil svare til ca. 200.000 kr. pr. mølle afhængig af størrelsen.

Det er Energinet.dk, der administrerer puljen og oplysninger om ansøgning m.m. findes her.

Reglerne om den grønne ordning i lov om fremme af vedvarende energi trådte i kraft den 1. juni 2009. Samtidig hermed trådte bekendtgørelsen om administration af tilskud til grøn ordning i kraft.