Skrotningsordningen - udløb den 15. december 2011

Skrotningsbevis kan optjenes ved at udskifte vindmøller på 450 kW eller derunder med nye og mere effektive vindmøller. Dette medfører ret til et ekstra pristillæg

Skrotningsordningen går ud på, at der ydes et ekstra pristillæg til nye landbaserede vindmøller forudsat, at ejeren har et skrotningsbevis for en vindmølle med en installeret effekt på 450 kW eller derunder, som er nedtaget inden for perioden 15. december 2004 til 15. december 2011.  

Pristillægget ydes til fabriksnye vindmøller nettilsluttet i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2011.  

For møller nettilsluttet senest den 20. februar 2008 udgør pristillægget 12 øre/kWh og ydes for en elproduktion svarende til 12.000 fuldlasttimer for det dobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt. Hvis dette pristillæg på 12 øre pr. kWh og  markedsprisen i alt overstiger 38 øre pr. kWh, vil der dog blive reduceret tilsvarende i det nævnte pristillæg på 12 øre pr. kWh. 

For vindmøller nettilsluttet den 21. februar 2008 til og med 31. december 2011 udgør pristillægget 8 øre pr. kWh for en elproduktion svarende til 12.000 fuldlasttimer for det dobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt. Pristillægget er fast og ydes uanset spotmarkedsprisens størrelse.

Ejere af vindmøller, som er tilsluttet fra den 21. februar 2008 til og med den 31. december 2011 kan, som alternativ til pristillægget på 8 øre pr. kWh i stedet vælge at modtage pristillægget på 12 øre pr. kWh som reguleres i forhold til markedsprisen.

Skrotningsbeviserne udstedes af Energinet.dk.

Skrotningsbeviser kan kun udstedes inden for en pulje, som svarer til en samlet effekt i nedtagne vindmøller på 175 MW. Energinet.dk offentliggør løbende en oversigt over mængden af udstedte beviser og forhåndstilsagn herom.

Baggrunden for skrotningsordningen er den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne vedrørende vindenergi og decentral kraftvarme mv. Ifølge aftalen indførtes en skrotningsordning således, at der udbyggedes med vindkraft, samtidig med at ældre og uheldigt placerede vindmøller skulle nedtages.

Som følge af den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene 2008-2011 blev skrotningsordningen forlænget og pristillægget blev ændret.

Ordningen er endvidere blevet forlænget til udgangen af 2011 ved lov nr. 1267 af 16. december 2009.

Der henvises til VE-loven, Vindmøllebekendtgørelsen og den systemansvarlige virksomheds retningslinjer for udstedelse og behandling af skrotningsbeviser mv.

Der er udarbejdet en analyse om effekten af skrotningsordningerne for vindmøller. Notatet herom kan læses her.